Tiếng Việt | English

Viếng nhà mồ Ba Chúc

Hơn 1.000 bộ xương cốt của những người dân Việt Nam vô tội bị giết hại dã man thời Pôn Pốt được bảo quản tại khu nhà mồ thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.