Tiếng Việt | English

Hết tháng 5, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 7,3 triệu lượt

Riêng trong tháng 5/2019, khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 1,3 triệu lượt, giảm 9,7% so với tháng 4/2019; tăng 14,3% so với cùng kỳ tháng 5/2018.