Tiếng Việt | English

Mỹ Lệ: Tiềm năng du lịch chưa được đánh thức

So với nhiều xã của huyện Cần Đước, tỉnh Long An, thì Mỹ Lệ có nhiều tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng gắn với làng nghề truyền thống - xu hướng du lịch hiện nay.