Tiếng Việt | English

Quản lý di tích lịch sử - văn hóa còn nhiều khó khăn

Các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Long An không chỉ là nguồn sử liệu quý báu mà còn góp phần không nhỏ trong việc giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương.