Tiếng Việt | English

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng 21 di tích cấp quốc gia

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã có quyết định xếp hạng di tích cấp quốc gia đối với 21 di tích phạm vi cả nước.