Tiếng Việt | English

18/10/2019 - 19:10

Đức Hòa: Đánh giá thực trạng xây dựng nông thôn mới

Ngày 18/10, Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tổ chức họp đánh giá thực trạng xây dựng nông thôn mới hiện nay. Phó Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Minh Trung chủ trì hội nghị.

Đại biểu ý kiến về thực trạng xây dựng nông thôn mới

Đại biểu ý kiến về thực trạng xây dựng nông thôn mới

Nhìn chung, huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các xã thực hiện xây dựng nông thôn mới không để nợ đọng về vốn trong xây dựng cơ bản. Các địa phương thực hiện tốt việc huy động các nguồn lực để thực hiện các chỉ tiêu thuộc các tiêu chí về giao thông, điện, nhà ở, hộ nghèo, môi trường,...

Tính đến tháng 9/2019, huyện có 10 xã nông thôn mới, đạt 58,8% tổng số xã, vượt chỉ tiêu so Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra.

Tuy nhiên đánh giá cụ thể Bộ tiêu chí theo Quyết định 1243/QĐ-UBND ngày 7/4/2017, toàn huyện có 261 tiêu chí ước đạt; đánh giá từng tiêu chí các xã đã được công nhận từ năm 2017 trở về trước hầu hết các xã này đều nợ từ 1-4 tiêu chí.

Các đại biểu tập trung thảo luận về các hạn chế, khó khăn đang gặp phải trong xây dựng nông thôn mới. Qua đó, đề ra giải pháp để từng bước thực hiện đạt theo lộ trình.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Minh Trung đề nghị thời gian tới, huyện cần thực hiện đa dạng hơn công tác tuyên truyền; củng cố lại Ban Chỉ đạo huyện, xã, có sự phân công trách nhiệm từng thành viên gắn với các tiêu chí. Tập trung thực hiện những tiêu chí chưa đạt, nâng chất những tiêu chí đã đạt./.

Nhã Phương

Chia sẻ bài viết