Tiếng Việt | English

13/07/2015 - 10:25

Đức Huệ: Giảm hơn 300 tổ kinh tế hợp tác

Hiện nay, toàn huyện Đức Huệ, tỉnh Long An có 311 tổ kinh tế hợp tác (THT) với hơn 4.310 thành viên, giảm 302 tổ so với thời điểm cuối năm 2007. Riêng trong năm 2014 vừa qua, huyện thành lập mới hợp tác xã nông nghiệp - dịch vụ Mỹ Bình, hiện đã đi vào hoạt động nền nếp và hiệu quả.

Đây là những THT được tổ chức với hình thức tự nguyện, xuất phát từ nhu cầu thực tế của các thành viên. Đồng thời, phát triển và tổ chức phù hợp với trình độ, quy mô sản xuất của người dân như cùng góp vốn làm đê bao, mua máy móc, phương tiện sản xuất, tập huấn chuyển giao khoa học-kỹ thuật, cung ứng nguyên vật liệu, tiêu thụ sản phẩm…

Thời gian qua, các loại hình THT trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện rất được các ngành, đoàn thể, địa phương quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động thông qua nhiều loại hình hợp tác đa dạng nên ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cũng thường xuyên hỗ trợ chuyên môn cho các tổ khi có yêu cầu.Nhìn chung, các tổ đã phát huy tốt tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong sản xuất và đời sống, tận dụng được các nguồn lực về đất đai, lao động, nguồn vốn tại địa phương.

Đồng thời, còn góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, giảm nghèo, nâng cao đời sống cho các hộ thành viên và nhân dân.

Ngoài ra, các tổ kinh tế hợp tác còn là cầu nối giữa chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội với nông dân trong công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước./.

Hồng Luyn

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích