Tiếng Việt | English

22/09/2015 - 11:44

Long An

Đức Huệ nhiều giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng đến năm 2020

Trong giai đoạn 2012 - 2015, huyện Đức Huệ huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hơn 450 danh mục công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, nước sạch với tổng mức đầu tư hơn 450 tỉ đồng.

Trong đó, phần lớn các công trình được đầu tư gắn với các chương trình đột phá, công trình trọng điểm và chương trình xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Từ đó đã tác động tích cực trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Tiếp tục phấn đấu hoàn thành lộ trình đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, nước phục vụ phát triển kinh tế của huyện đến năm 2020, huyện Đức Huệ đã có những giải pháp mang tính thiết thực, cụ thể. Theo đó, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân về huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng.

Bên cạnh đó, huyện chú trọng nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản, rà soát, xác định lại lộ trình đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để bố trí vốn đầu tư từ ngân sách, bảo đảm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, phục vụ thiết thực lợi ích của người dân.

Ngoài ra, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong đầu tư xây dựng, bảo đảm chất lượng công trình, dự án trên cơ sở nâng cao năng lực của các Ban quản lý dự án, chủ đầu tư xây dựng cũng như tăng cường vai trò giám sát cộng đồng trong việc quản lý chất lượng, tiến độ xây dựng công trình, kiên quyết xử lý các nhà thầu vi phạm hợp đồng thi công./.

Hồng Luyn
 

Chia sẻ bài viết