Công bố đề thi tham khảo theo dạng bài thi THPT Quốc gia 2017

Đề thi tham khảo theo dạng bài thi THPT Quốc gia 2017 được thực hiện theo cùng một quy trình xây dựng đề thi chuẩn hóa.