Tiếng Việt | English

08/11/2018 - 14:50

Góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Các đại biểu tham dự tập huấn cán bộ mặt trận cơ sở

Các đại biểu tham dự tập huấn cán bộ mặt trận cơ sở

Qua 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quy định về MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, UBMTTQ Việt Nam huyện Tân Thạnh thực hiện tốt vai trò chủ trì hiệp thương, xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội. Theo đó, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện chủ trì phối hợp các tổ chức thành viên (Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Luật gia và các ngành liên quan) tổ chức giám sát tập trung vào việc giải quyết những bức xúc của người dân, các hoạt động liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của nhân dân: Công tác thi hành án dân sự, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo,...

5 năm qua, Mặt trận chủ trì giám sát 136 cuộc tại 27 đơn vị cấp huyện và 109 đơn vị cấp xã, thị trấn về việc thực hiện chính sách, pháp luật, tiếp công dân, ô nhiễm môi trường,... đồng thời, phối hợp chính quyền địa phương giám sát 190 cuộc. Ban Thanh tra nhân dân tổ chức 58 cuộc giám sát, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tổ chức 259 cuộc giám sát tại các xã, thị trấn.

Mặt trận chọn nội dung phù hợp để góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền: Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi); Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; Luật MTTQ Việt Nam; Luật Ban hành văn bản quy phạm phát luật,... và các dự thảo chương trình, đề án liên quan trực tiếp đến nhân dân ở địa phương. Ngoài ra, Mặt trận còn tổ chức, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền qua đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với người dân. Đến nay, tổ chức được 29 cuộc hội nghị, gởi đóng góp dự thảo 100 văn bản. Từ đó, các hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ Việt Nam đạt kết quả tốt, góp phần nâng cao vị thế, vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân./.

MTTQ Việt Nam huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

Chia sẻ bài viết