Tiếng Việt | English

14/12/2019 - 09:40

HĐND huyện Thủ Thừa khóa XI thông qua 10 nghị quyết quan trọng

Trong 2 ngày 12 và 13/12, HĐND huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, tổ chức kỳ họp thứ 15 (kỳ họp lệ cuối năm 2019).

Kỳ họp HĐND huyện Thủ Thừa, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tại kỳ họp này, HĐND huyện xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, tập trung vào một số nhóm vấn đề về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, thực hiện dự toán ngân sách năm 2019; đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, thực hiện dự toán ngân sách năm 2020.

Năm 2019, Huyện ủy, UBND huyện lãnh, chỉ đạo các cơ quan huyện, các xã, thị trấn tập trung thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển, tốc độ giá trị sản xuất đạt khá cao, ước đạt  trên 14% so với năm 2018.

Trên lĩnh vực nông nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực. Về công nghiệp, huyện có 4 dự án khu công nghiệp đang triển khai thực hiện, thu hút đầu tư. Thương mại, dịch vụ cơ bản bảo đảm đáp ứng nhu cầu của người dân, tiểu thương và doanh nghiệp.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội có sự chuyển biến tích cực, hoạt động văn hóa và thông tin phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị và các công tác trọng tâm tại địa phương, tập trung tuyên truyền các ngày kỷ niệm lớn trong năm. Mạng lưới trường lớp tiếp tục được kiện toàn, chất lượng 2 mặt giáo dục được nâng lên.

Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng. Công tác giải quyết việc làm được thực hiện tốt thông qua các dự án giải quyết việc làm, sàn giao dịch việc làm. Chế độ, chính sách đối với đối tượng chính sách và xã hội được triển khai thực hiện đúng quy định, kịp thời.

Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện thông qua 10 nghị quyết như nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2020, nghị quyết về dự toán kinh phí hoạt động HĐND huyện năm 2020, nghị quyết về dự toán thu chi ngân sách năm 2020, nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn năm 2020 và một số nghị quyết khác.../.

Ngọc Hân – Mộng Đào 

Chia sẻ bài viết