Tiếng Việt | English

18/09/2019 - 16:14

HĐND tỉnh Long An giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại TP.Tân An

Đoàn giám sát HĐND tỉnh Long An do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Thanh Cang làm trưởng đoàn vừa có cuộc làm việc với TP.Tân An về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

HĐND tỉnh Long An giám sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại TP.Tân An

Nhìn chung, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn TP.Tân An có chuyển biến tích cực. Các cơ quan, đơn vị tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở được đẩy mạnh. Theo đó, tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo được 92 cuộc với hơn 3.500 lượt người dự.

Kết quả giải quyết đơn thuộc thẩm quyền là hơn 291/343 đơn, đạt 85%. Các đơn tố cáo đủ điều kiện thụ lý và được thụ lý theo quy định, số việc đã giải quyết xong 11/11 đơn. Tổng số vụ việc được Chủ tịch UBND thành phố giải quyết đúng thẩm quyền nhưng còn khiếu nại là 83 trường hợp.  

Tại cuộc giám sát, các đơn vị liên quan của TP. Tân An giải trình những ý kiến thắc mắc và nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, tham gia đóng góp ý kiến của các thành viên đoàn giám sát để kịp thời bổ sung, sửa chữa, nâng cao hiệu quả hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Thanh Cang ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của UBND TP.Tân An trong thời gian qua. Ông yêu cầu TP.Tân An tiếp tục khắc phục những hạn chế, tập trung giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; không để kéo dài, xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo và các văn bản pháp luật có liên quan đến toàn thể nhân dân./.

Kim Ngân – Lê Quang

Chia sẻ bài viết