Tiếng Việt | English

17/02/2020 - 15:21

Hoàn thành việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở trong tỉnh nhiệm kỳ 2020-2023

Đến cuối tháng 12/2019, đã có 2.986/2.988 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở tiến hành đại hội, đạt 99,93% (còn 2 chi bộ trực thuộc chưa đại hội, với lý do chưa ổn định việc sắp xếp nhân sự, đó là Chi bộ Cục Văn thư Lưu trữ trực thuộc Đảng bộ cơ sở Sở Nội vụ và Chi bộ 4 trực thuộc Đảng bộ cơ sở Công an huyện Thủ Thừa).

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội (ĐH) đảng bộ các cấp tiến tới ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An ban hành Kế hoạch số 116-KH/TU, ngày 18/6/2019 về tổ chức ĐH đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và Công văn số 2508-CV/TU, ngày 11/9/2019 về việc ĐH chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2023; đến nay, các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đã hoàn thành việc tổ chức ĐH nhiệm kỳ 2020-2023, với kết quả cụ thể như sau:

Toàn tỉnh đã chọn 209/2.988 chi bộ thực hiện ĐH điểm (chiếm 7%) để rút kinh nghiệm trước khi tổ chức ĐH chi bộ đại trà ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Do được sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của ban thường vụ cấp ủy cấp huyện, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và của các cấp ủy đảng cơ sở, sự theo dõi hướng dẫn kịp thời của các ban đảng và sự chuẩn bị tích cực của đảng ủy cơ sở cũng như các chi bộ được chọn thực hiện điểm nên ĐH chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2023 bảo đảm diễn ra nghiêm túc, chặt chẽ, chu đáo, đáp ứng yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trên cơ sở rút kinh nghiệm trong việc tổ chức ĐH nhiệm kỳ 2020-2023 tại 209 chi bộ điểm, ban thường vụ các cấp đã cho ý kiến tổ chức ĐH chi bộ đại trà trong từng địa phương theo đúng kế hoạch. Kết quả, đến cuối tháng 12/2019, đã có 2.986/2.988 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở tiến hành ĐH, đạt 99,93% (còn 2 chi bộ trực thuộc chưa ĐH, với lý do chưa ổn định việc sắp xếp nhân sự, đó là Chi bộ Cục Văn thư Lưu trữ trực thuộc Đảng bộ cơ sở Sở Nội vụ và Chi bộ 4 trực thuộc Đảng bộ cơ sở Công an huyện Thủ Thừa).

ĐH các chi bộ trực thuộc đã bầu ra 6.307 chi ủy viên, bảo đảm số lượng quy định (trong đó, có 2.930 bí thư chi bộ và 2.703 phó bí thư chi bộ; bầu khuyết 56 bí thư chi bộ, chiếm 1,87%); số chi bộ bầu bí thư, phó bí thư không đúng như dự kiến là 20 đồng chí (5 bí thư, 15 phó bí thư).

Về số lượng chi ủy viên: Trong số 6.307 chi ủy viên, số chi ủy viên tái cử là 3.416 đồng chí, chiếm 54,2%; số chi ủy viên trúng cử lần đầu 2.891 đồng chí, chiếm 45,8%.

Về chất lượng chi ủy viên: Đối với cán bộ chủ chốt ở cơ quan, đơn vị, địa phương được cơ cấu vào chi ủy hầu hết đều bảo đảm tiêu chuẩn, có trình độ học vấn, chuyên môn, lý luận chính trị cơ bản bảo đảm tiêu chuẩn, yêu cầu về năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ theo quy định của Đảng. Trong đó: THPT 5.151 đồng chí, đạt 81,67%. Về trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 154 đồng chí, đạt 2,4%; đại học 2.960 đồng chí, đạt 46,9%; cao đẳng 418 đồng chí, đạt 6,63%; trung cấp 615 đồng chí, đạt 4,38%. Về trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 420 đồng chí, đạt 6,7%; trung cấp 2.759 đồng chí, đạt 43,75%; sơ cấp 1.386 đồng chí, đạt 21,98%.

Về cơ cấu, độ tuổi cấp ủy viên: Nhiệm kỳ 2020-2023 thực hiện đổi mới 1/3 tổng số chi ủy viên, có 2.038 chi ủy viên khóa trước không tham gia khóa này, chiếm 36,1%; cơ cấu bảo đảm 3 độ tuổi trong chi ủy và cơ cấu cán bộ trẻ dưới 35 tuổi đạt 24,3%, cán bộ nữ đạt 28,7%.

Về thực hiện chủ trương Bí thư chi bộ kiêm trưởng ấp, khu phố hoặc Bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác Mặt trận ấp, khu phố: có 750/997 ấp, khu phố thực hiện, đạt 75,22% (Bí thư chi bộ kiêm trưởng ấp, khu phố 510 đồng chí, đạt 51,2%; Bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác Mặt trận ấp, khu phố 240 đồng chí, đạt 24,1%).

Nhìn chung, ban thường vụ, thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã triển khai, quán triệt nghiêm túc Công văn số 2508-CV/TU, ngày 11/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ĐH chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2023 nên đã tạo được sự đồng thuận, thống nhất, quyết tâm cao trong quá trình tổ chức ĐH; có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức ĐH chặt chẽ, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị; các ban xây dựng đảng của cấp ủy có sự tập trung kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn kịp thời quá trình tổ chức ĐH chi bộ trực thuộc. Các cấp ủy cơ sở đã chủ động phối hợp lãnh đạo cơ quan, chính quyền địa phương kịp thời sắp xếp, kiện toàn các tổ chức Đảng, công tác cán bộ trước ĐH, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giới thiệu nhân sự ĐH nên việc chuẩn bị nhân sự ĐH khá chu đáo, chặt chẽ, gắn với việc thực hiện chủ trương Bí thư chi bộ kiêm trưởng ấp, khu phố hoặc Bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác Mặt trận ấp, khu phố.

Đối với loại hình chi bộ cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, chú trọng chọn đảng viên giữ chức vụ là trưởng, phó phòng, ban của đơn vị hoặc bộ phận làm bí thư chi bộ. Các báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy được thực hiện nghiêm túc, đạt chất lượng và được đưa ra thảo luận, đóng góp dân chủ trước, trong ĐH, qua đó có nhiều ý kiến đóng góp tích cực, xác đáng của đảng viên, đã góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của đảng viên trong việc đóng góp vào văn kiện ĐH Đảng. Công tác giới thiệu nhân sự ĐH và tiến hành bầu cử chi ủy, bí thư, phó bí thư bảo đảm đúng quy trình, quy định, quy chế bầu cử trong Đảng và hầu hết kết quả bầu cử đúng với dự kiến nhân sự, tỷ lệ trúng cử khá cao từ 90% đến 100%. Chất lượng chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ được nâng lên cả về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị; tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ cơ bản bảo đảm đúng quy định. Công tác tuyên truyền về ĐH được quan tâm thực hiện tốt, gắn với việc phát động phong trào thi đua chào mừng ĐH; trang trí ĐH trang nghiêm, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện thực tế ở cơ sở; kinh phí phục vụ ĐH được bảo đảm đúng quy định; công tác bảo đảm an ninh, an toàn trước, trong và sau ĐH được triển khai thực hiện tốt; sau ĐH đến nay, không có đơn, thư khiếu nại về nhân sự, quy trình tổ chức ĐH tại các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở trong tỉnh./.

Minh Đạo

Chia sẻ bài viết