Tiếng Việt | English

29/06/2018 - 09:39

Hội Luật gia tỉnh Long An: Tập trung củng cố tổ chức, nâng chất hoạt động

Hội Luật gia (HLG) tỉnh Long An vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm, xác định phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh - Đặng Văn Xướng hướng dẫn các cấp hội xây dựng đề án hoạt động theo chủ trương mới

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh - Đặng Văn Xướng hướng dẫn các cấp hội xây dựng đề án hoạt động theo chủ trương mới

Tính đến nay, toàn tỉnh có 1.085 hội viên HLG Việt Nam, trong đó có 1.000 hội viên được cấp thẻ, chiếm 92,16%. 6 tháng đầu năm 2018, Tỉnh hội phối hợp Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 79/KH-UBND, ngày 14/5/2018 về việc thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017-2021” năm 2018 trên địa bàn tỉnh; phối hợp các cơ quan chức năng liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành một số kế hoạch quan trọng trên lĩnh vực PBGDPL của tỉnh. Công tác PBGDPL được thực hiện lồng ghép bằng nhiều hình thức phù hợp với hoạt động của từng cấp hội. Các huyện hội, chi hội trực thuộc phối hợp thực hiện được trên 2.300 cuộc PBGDPL với trên 91.000 lượt người dự; riêng Tỉnh hội trực tiếp tổ chức 17 cuộc với gần 1.000 lượt người dự.

Tỉnh hội có kế hoạch khảo sát chất lượng hoạt động các trung tâm pháp luật cộng đồng trên địa bàn tỉnh; củng cố, hỗ trợ 3 trung tâm tư vấn pháp luật cấp huyện góp phần nâng chất, đưa công tác PBGDPL đến tận cơ sở. Ngoài ra, Chủ tịch HLG tỉnh còn tham gia góp ý kiến xây dựng kế hoạch giám sát năm, tham gia công tác giám sát, phản biện của tỉnh,...

Thời gian qua, một số cán bộ, hội viên băn khoăn về sự tồn tại, phát triển của hội trong thời gian tới sau khi Tỉnh ủy ban hành đề án và kế hoạch cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Theo đó, các hội quần chúng sẽ thực hiện nguyên tắc “… tự bảo đảm kinh phí hoạt động… Nhà nước chỉ cấp kinh phí để thực hiện nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước giao” kể từ ngày 01/7/2018.

Tại hội nghị, Chủ tịch HLG tỉnh - Đặng Văn Xướng quán triệt, động viên đại biểu trên tinh thần HLG là tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp do Đảng, Nhà nước đề ra sẽ có trách nhiệm bảo đảm để tổ chức hội duy trì hoạt động; chỉ thay đổi hình thức hỗ trợ kinh phí một cách thực tế, phù hợp, hiệu quả hơn; đồng thời, Chủ tịch hội hướng dẫn các cấp hội xây dựng đề án hoạt động theo chủ trương mới. Do vậy, các cán bộ, hội viên cần chấp hành chủ trương chung, động viên nhau an tâm, tin tưởng và chủ động thực hiện nhiệm vụ, công việc của tổ chức mình./.

Hải Nguyên

Chia sẻ bài viết