Tiếng Việt | English

03/12/2018 - 18:44

Hội nghị Tỉnh ủy Long An lần thứ 14: Nhiều nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong năm 2019

Sau một ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, chiều 03/12, Hội nghị lần thứ 14 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An (khóa X) thống nhất thông qua 21 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2019.

Hội nghị thống nhất thông qua 21 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2019

Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong tỉnh đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy đạt nhiều kết quả khả quan trên các lĩnh vực. 21/21 chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy đề ra đều đạt và vượt kế hoạch.

Kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá tốt, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 10,36%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,88%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 15,41%; khu vực thương mại - dịch vụ tăng 6,73%. 

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; GRDP bình quân đầu người đạt 68,62 triệu đồng/người/năm; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 13.800 tỉ đồng.

Các chương trình đột phá, công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, từng bước đạt kết quả tích cực. Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp được quan tâm thực hiện hiệu quả. Văn hóa - xã hội phát triển ổn định. 

Bên cạnh kết quả, việc thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2018 còn một số tồn tại, hạn chế: Sản xuất nông nghiệp phát triển chưa bền vững, tình trạng chuyển đổi cây trồng, vật nuôi tự phát vẫn còn; diện tích lấp đầy các khu, cụm công nghiệp chưa đạt yêu cầu; công tác quản lý đất đai, xây dựng, trật tự đô thị, kiểm soát ô nhiễm môi trường, giải quyết vấn đề rác thải còn nhiều bất cập; an ninh, trật tự, an toàn xã hội tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Bí thư Tỉnh ủy - Phạm Văn Rạnh đề nghị đề các Tỉnh ủy viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết 2019

Năm 2019, Tỉnh ủy xác định tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế của tỉnh, nâng cao chất lượng tăng trưởng; tập trung huy động mọi nguồn lực triển khai thực hiện đạt hiệu quả 2 Chương trình đột phá và 3 Công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X; tăng cường xã hội hóa trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; tiếp tục sắp xếp tinh gọn tổ chức, bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; giữ vững ổn định chính trị; củng cố quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh đề nghị các Tỉnh ủy viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, thể hiện tính nêu gương; tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tập trung chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Nghị quyết năm 2019 - năm tăng tốc thực hiện hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X toàn diện trên tất cả lĩnh vực.

Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2019:

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 9,6%; thu nhập bình quân đầu người đạt 74 triệu đồng/năm.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 13.745 tỉ đồng; chi ngân sách địa phương 12.428 tỉ đồng.

Sản lượng lương thực 2,75 triệu tấn, trong đó lúa chất lượng cao đạt 1,35 triệu tấn.

Trong năm có thêm 8 xã đạt tiêu chí nông thôn mới; giải quyết việc làm trên 30.000 lao động; lao động qua đào tạo đạt 69%, trong đó lao động qua đào tạo nghề 51%.

Trường đạt chuẩn Quốc gia (tiêu chí mới) là 48%.

Tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí nghèo đa chiều) giảm 0,3% so với năm 2018 (tỷ lệ 2,62%).

Tỷ lệ 7,5 bác sĩ/vạn dân; người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 86,3%.../.

Thanh Hiểu

Chia sẻ bài viết