Tiếng Việt | English

14/10/2019 - 09:17

Khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung khoá 133

Ngày 14/10, Trường Chính trị tỉnh Long An tổ chức khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung khoá 133 (C133).

Đại biểu và học viên dự Lễ khai giảng

Tham gia lớp học, 72 học viên khoá 133 được bồi dưỡng, trang bị kiến thức về: Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân; tình hình, nhiệm vụ của địa phương;...

Khoá học dự kiến kéo dài 18 tháng. Nội dung chương trình nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và cần thiết về lý luận chính trị - hành chính; củng cố, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, trình độ lãnh đạo, quản lý; kỹ năng tổ chức, thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó./.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết