Tiếng Việt | English

30/06/2020 - 08:58

Kiên quyết không cơ cấu những cán bộ suy thoái

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” đã chỉ ra biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống hiện nay. Một trong những biểu hiện đó là sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi; chỉ lo thu vén cá nhân, không quan tâm đến lợi ích tập thể. Long An cũng đã hướng dẫn lấy phiếu nhận diện các biểu hiện về suy thoái. Phiếu xác định 82 biểu hiện gồm 29 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; 30 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống; 23 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Qua đó, tất cả đảng viên đều được đánh giá một cách công tâm, khách quan, từ đó giúp người được đánh giá nhận ra khuyết điểm, hạn chế để khắc phục. Việc lấy phiếu nhận diện góp phần đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực.

Hiện nay, đã có địa phương trong tỉnh tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, hướng đến Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Chuẩn bị cho thành công của nhiệm kỳ mới, khi xây dựng đề án nhân sự, Tỉnh ủy lựa chọn, đưa vào cơ cấu những người có đủ tài, đức, tránh tình trạng “chạy chức”, “chạy quyền”. Theo Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18-10-2019 của Ban Tổ chức Trung ương, hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, khi xây dựng đề án nhân sự, tỉnh phải theo phương châm: Coi trọng chất lượng cấp ủy, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn và không nhất thiết địa phương, ban, ngành nào cũng phải có người tham gia cấp ủy. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiên quyết không đưa vào cơ cấu những cán bộ suy thoái, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”./.

Bình Nguyên

Chia sẻ bài viết