Tiếng Việt | English

Nước đen từ kênh An Hạ - Nguy cơ ô nhiễm sông Vàm Cỏ Đông

Dòng kênh An Hạ đoạn chảy qua địa bàn 2 xã Đức Hòa Hạ và Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An ô nhiễm trầm trọng do sự xả thải của các nhà máy, xí nghiệp nằm trong khu, cụm công nghiệp.