Long An: Vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục được kiểm soát

Phấn đấu đến cuối năm 2017 tăng 10% tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh nông - lâm - thủy sản đạt yêu cầu về điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP). Đó là một trong những mục tiêu được tỉnh Long An đề ra trong năm 2017.