Tiếng Việt | English

Bình Trinh Đông: Đạt 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới

Đến thời điểm này, Bình Trinh Đông, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới (NTM), đang chờ tỉnh thẩm định để công nhận.