Long An: Năm 2016 tổng nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng đạt trên 78.900 tỉ đồng

Như vậy, tăng 23% so với đầu năm, trong năm, vốn huy động đạt 46.952 tỉ đồng, tăng 9,9% so với đầu năm; tổng dư nợ cho vay đạt 44.148 tỉ đồng, tăng 16,5% so với đầu năm.