Tiếng Việt | English

HTX Rau an toàn Phước Hòa - Chú trọng nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu

Sau 13 năm đi vào hoạt động, đến nay, HTX có đầu ra ổn định, không ngừng nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường.