Tiếng Việt | English

Nhiều nhà đầu tư lớn đang lập thủ tục đầu tư tại Long An

Long An có nhiều chính sách hỗ trợ, cải thiện môi trường đầu tư để kêu gọi các doanh nghiệp đến làm dự án, góp phần vào sự phát triển của tỉnh.