Tiếng Việt | English

Chìa khóa thúc đẩy ngành công nghiệp ôtô: Nhiều động lực để phát triển

Xây dựng và phát triển ngành công nghiệp ôtô cũng là một trong những mục tiêu lớn của Việt Nam trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.