Xây dựng thị trấn Thạnh Hóa trở thành đô thị văn minh

Đến nay, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An có nhiều bước tiến quan trọng trong phát triển KT-XH. Đây là tiền đề, động lực để thị trấn xây dựng đô thị loại IV và trở thành đô thị giàu mạnh, văn minh vào năm 2020.