Quốc tế hỗ trợ Việt Nam 500 triệu USD thực hiện Thỏa thuận Paris

Thông qua Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu, giai đoạn 2016-2020, các đối tác phát triển sẽ hỗ trợ Việt Nam thực hiện Thỏa thuận Paris, với nguồn vốn huy động dự kiến gần 500 triệu USD.