Thẩm định Dự án mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án TP.Tân An

Đây là dự án nằm trong Chương trình “Xây dựng chiến lược nâng cấp đô thị quốc gia” và kế hoạch đầu tư tổng thể cho nâng cấp đô thị đến năm 2020.