Tiếng Việt | English

Triển khai thực hiện dự án hạ tầng công nghiệp, khu dân cư: Còn nhiều hạn chế

Qua giám sát của HĐND tỉnh và tình hình thực tế cho thấy, việc triển khai một số dự án hạ tầng khu, cụm công nghiệp và khu dân cư thương mại với diện tích lớn trong thời gian qua còn nhiều bất cập, thiếu sót.