Tiếng Việt | English

Cần Đước:

Các điểm dân cư hình thành do UBND huyện thẩm định hồ sơ chuyển mục đích thiếu chặt chẽ, chưa xác minh, làm rõ nhu cầu của người sử dụng đất, dẫn đến hình thành nhiều thửa đất với diện tích lớn.