Tiếng Việt | English

Chủ động phòng, chống sâu, bệnh trên lúa Hè Thu

Trước tình hình sâu, bệnh, nhất là bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá có khả năng lây lan, ngành nông nghiệp chủ động phòng, chống, ngăn ngừa nhằm bảo đảm vụ lúa Hè Thu 2018 đạt hiệu quả.