Phát triển Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành: Bước đầu đạt kết quả khả quan

Sau hơn một năm triển khai Nghị quyết 08-NQ/TU ngày 04/3/2016 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp đạt nhiều kết quả khả quan.