Tiếng Việt | English

Hướng đi bền vững cho cây thanh long

Thời gian qua, huyện Châu Thành tập trung đẩy mạnh sản xuất thanh long theo hướng ứng dụng công nghệ cao, góp phần tăng năng suất, chất lượng và bảo đảm an toàn thực phẩm.