Tiếng Việt | English

Vĩnh Trị phấn đấu hoàn thành 2 mục tiêu

Trở lại xã Vĩnh Trị, huyện Vĩnh Hưng hôm nay, chúng tôi không khỏi bất ngờ bởi những thay đổi nhanh của nơi đây. Kết cấu hạ tầng KT-XH tiếp tục được đầu tư, từng bước hoàn thiện...