Tiếng Việt | English

Liên kết sản xuất, tiêu thụ theo chuỗi giá trị trên quy mô cánh đồng lớn

Với mục tiêu hướng đến sản xuất lúa hiệu quả và bền vững, thời gian qua, Dự án VnSAT tỉnh Long An tích cực tuyên truyền, thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ theo chuỗi giá trị trên quy mô cánh đồng lớn.