Tiếng Việt | English

17/08/2015 - 16:57

Làm tốt công tác Đảng để làm tốt sản xuất, kinh doanh

Những năm gần đây, công tác xây dựng tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp (DN) được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; số lượng các tổ chức Đảng và đảng viên trong các DN đã tăng lên đáng kể, hoạt động ngày càng hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc bảo đảm cho các DN phát triển lành mạnh, đúng hướng, đóng góp tích cực vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Song có thể thấy rằng, việc xây dựng, phát triển tổ chức Đảng trong các DN hiện vẫn còn nhiều hạn chế, chất lượng các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên ở các DN chưa cao, chưa thể hiện được vai trò là hạt nhân chính trị làm nòng cốt trong việc lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu của DN,... Đây là thực trạng cần phải khắc phục ngay và phải được thực hiện với quyết tâm cao. Các cấp ủy, tổ chức Đảng trong DN cần tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo DN thúc đẩy thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm, nâng cao đời sống người lao động.

Quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng; coi trọng việc củng cố, nâng cao niềm tin, bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, ý chí kiên định, lý tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên; kịp thời định hướng tư tưởng đúng đắn, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, phê phán những quan điểm không đúng, tạo sự nhất trí cao và sự vững vàng về tư tưởng trong Đảng để hướng DN phát triển lành mạnh, cạnh tranh công bằng, nâng cao vị thế trên thương trường. Bên cạnh đó, cần bảo đảm nội bộ đoàn kết, thống nhất, có sức chiến đấu cao từ xây dựng cơ cấu bộ máy đến xác định chức năng, nhiệm vụ, cơ chế vận hành, xây dựng phương thức, lề lối làm việc và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; kịp thời đề ra các biện pháp lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh phù hợp với yêu cầu và thực tiễn của DN, cùng DN tháo gỡ những khó khăn, thách thức, ổn định và không ngừng phát triển.

Việc chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên trong các DN là nhiệm vụ vô cùng quan trọng để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Vì vậy, mọi cán bộ, đảng viên trong các DN hãy không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng đạo đức cách mạng, thực sự gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, giúp DN tiếp tục phát triển đúng hướng, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước./.

Khả Lâm
 

Chia sẻ bài viết