Tiếng Việt | English

01/04/2019 - 18:44

Lan tỏa nhiều việc làm giản dị theo gương Bác

Thời gian qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết (NQ) Trung ương 4 (khóa XII) được các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh tập trung lãnh đạo, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên (CBĐV), công chức, viên chức và người dân; kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, thúc đẩy sự phát triển KT-XH của tỉnh.

Làm theo gương Bác, nhiều cán bộ, đảng viên cùng các đoàn thể chung tay xây dựng các tuyến đường xanh, sạch, đẹp, góp phần tạo diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc

Làm theo gương Bác, nhiều cán bộ, đảng viên cùng các đoàn thể chung tay xây dựng các tuyến đường xanh, sạch, đẹp, góp phần tạo diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc

Nhiều mô hình ý nghĩa

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán thông tin, gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với NQ Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Trung ương về việc nêu gương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong tỉnh kịp thời rà soát, bổ sung nội dung học tập và làm theo gương Bác vào chương trình, kế hoạch thực hiện NQ đại hội đảng bộ các cấp (nhiệm kỳ 2015-2020) và NQ, kế hoạch thực hiện hàng năm. Theo đó, nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo trong học tập và làm theo gương Bác được duy trì, nhân rộng, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của đội ngũ CBĐV và các tầng lớp nhân dân.

Những năm qua, cứ sáng thứ hai tuần đầu của tháng, cán bộ, công chức, viên chức huyện Bến Lức tập trung tại sân Huyện ủy để thực hiện nghi thức chào cờ. Sau đó, tất cả được nghe kể một mẩu chuyện về Bác và được phát thanh trực tiếp đến 15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Sau mỗi câu chuyện kể, Thường trực Huyện ủy nêu lên ý nghĩa câu chuyện và định hướng cách học tập, làm theo gương Bác trong toàn huyện.

Theo Bí thư Huyện ủy Bến Lức - Trần Hoàng Nhân, căn cứ yêu cầu Chỉ thị 05/CT-TW, Huyện ủy đưa nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện NQ Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng vào chương trình hành động thực hiện NQ đại hội Đảng các cấp. Trong đó, Huyện ủy nghiên cứu nội dung bổ sung vào chương trình hành động thực hiện NQ sao cho phù hợp với nội dung từng chương trình, kế hoạch cụ thể. Đặc biệt, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn với đối chiếu, ngăn ngừa 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị mà NQ Trung ương 4 chỉ ra, nhất là tập trung nâng cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu; ý thức, trách nhiệm trước công việc, trước tập thể và nhân dân của CBĐV; sự nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của tập thể và cá nhân.

Từ những cách làm trên, đội ngũ CBĐV và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn làm theo gương Bác bằng nhiều việc làm giản dị, thiết thực: Thực hành tiết kiệm trong sử dụng điện, nước sinh hoạt, văn phòng phẩm; nêu cao tinh thần trách nhiệm; quan tâm xây dựng cơ quan, đơn vị, chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh,... Qua đó, góp phần đưa Bến Lức trở thành huyện công nghiệp, đô thị phát triển nhanh và bền vững như NQ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020) xác định.

Nhiều năm qua, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, huyện Đức Hòa triển khai với nhiều mô hình thu hút đông đảo CBĐV và nhân dân tham gia. Mô hình Tiết kiệm theo gương Bác Hồ được xem là một trong những cách làm sáng tạo, hiệu quả của CBĐV, góp phần đưa việc học tập và làm theo gương Bác trở thành việc làm thường xuyên, gần gũi với cuộc sống đời thường.

Bí thư Huyện ủy Đức Hòa - Nguyễn Văn Út cho biết, với mô hình này, mỗi CBĐV, công chức, viên chức tiết kiệm mỗi ngày 1.000 đồng hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng. Qua đây, tác động sâu, rộng và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động về học tập, làm theo Bác trong đội ngũ CBĐV và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Đẩy mạnh thực hiện chỉ thị 05-CT/TW gắn với nghị quyết Trung ương 4

Bên cạnh những kết quả, hiện nay, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW còn những tồn tại, hạn chế. Một số cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là ở cơ sở chưa thực hiện tốt việc học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW và các chuyên đề hàng năm. Một vài địa phương, đơn vị có lúc chưa thật sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với nhiệm vụ chính trị được giao; những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị tuy có tập trung chỉ đạo nhưng vẫn còn nhiều vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm. Công tác tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa được thường xuyên, kịp thời,...

Theo ông Hoàng Đình Cán, nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế trên là một vài cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu có lúc thiếu sâu sát, chặt chẽ, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; cơ quan Tuyên giáo một số địa phương, đơn vị chưa thực hiện tốt vai trò tham mưu cấp ủy, còn thụ động, trông chờ vào hướng dẫn của cấp trên; một số CBĐV nhận thức chưa đầy đủ về nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chưa tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng về đạo đức, lối sống;...

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh cần tăng cường gắn kết việc cụ thể hóa Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân” với NQ Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Trung ương về việc nêu gương và Đề án 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy. Đồng thời, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả những nội dung trọng tâm, đột phá về phát triển KT-XH, xây dựng hệ thống chính trị, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt, nhận rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo gương Bác./.

Sông Măng

Chia sẻ bài viết