Tiếng Việt | English

05/08/2020 - 09:47

Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước

Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước lan tỏa sâu, rộng ở các địa phương, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên (CBĐV) và người dân, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH.

Khắc ghi lời Bác dạy: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, các địa phương tích cực hưởng ứng phong trào. Qua đó, xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu trên mọi lĩnh vực. Thi đua không chỉ thúc đẩy lao động, sản xuất, phát huy sức sáng tạo mà còn huy động sức dân trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM). 

Chương trình mục tiêu Quốc gia về XDNTM đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân, góp phần thay đổi cơ bản diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Trong XDNTM, Long An đã đạt những kết quả đáng khích lệ: TP.Tân An hoàn thành mục tiêu XDNTM, huyện Châu Thành được công nhận đạt chuẩn huyện NTM, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, đường giao thông nông thôn được mở rộng, các thiết chế văn hóa được đầu tư, đời sống người dân nông thôn được nâng lên.

Cùng với các phong trào thi đua sôi nổi trên lĩnh vực KT-XH, trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể, phong trào thi đua gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó, CBĐV nêu cao tính tiên phong, gương mẫu trong các phong trào thi đua, cuộc vận động,... góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Để phong trào thi đua yêu nước tiếp tục đạt hiệu quả, các cấp, các ngành tiếp tục nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa, đồng thời gắn công tác thi đua với khen thưởng, bảo đảm đúng người, đúng việc nhằm tạo động lực phấn đấu trong CBĐV và các tầng lớp nhân dân./.

Mai Khôi

Chia sẻ bài viết