Tiếng Việt | English

26/04/2016 - 05:22

Long An: 6 bài học kinh nghiệm của HĐND tỉnh khóa VIII

Tại kỳ họp thứ 16 - kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016, HĐND tỉnh Long An rút ra 6 bài học kinh nghiệm quý báu…


Ông Lê Bá Phước - PCT HĐND tỉnh báo cáo tổng kết tổ chức và hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2011-2016, rút ra 6 bài học kinh nghiệm

Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) diễn ra trong hai ngày 25 và 26-4-2016. Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Lê Bá Phước báo cáo tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND tỉnh; đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm  nhằm tiếp tục phát huy trong nhiệm kỳ 2016-2021.

Trong 5 năm qua, HĐND tỉnh, các tổ chức của HĐND tỉnh, từng đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với UBND, UBMTTQVN tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện khối lượng lớn công việc, trong đó có nhiều nội dung quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Đại biểu HĐND tỉnh đóng góp ý kiến xây dựng tại các tổ thảo luận

Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh được ban hành ngay đầu nhiệm kỳ đã nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và vị thế của HĐND tỉnh; thực hiện tốt vai trò quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương; kịp thời thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy.

Hoạt động giám sát có nhiều đổi mới, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả. Chương trình “Đối thoại” trên sóng của Đài PT-TH Long An là điểm mới nổi bật trong nhiệm kỳ, vừa là hình thức giám sát, vừa là kênh chất vấn hiệu quả.

Các hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân đi vào nền nếp, tạo được sự gắn kết mật thiết giữa cơ quan dân cử và nhân dân…


Quang cảnh kỳ họp thứ 16 - kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ

Bên cạnh những kết quả, đánh giá của Thường trực HĐND tỉnh thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế. Đó là chương trình xây dựng nghị quyết hằng năm phải điều chỉnh, bổ sung nhiều.

Trong công tác chuẩn bị kỳ họp, có một số nội dung chưa đạt yêu cầu về chất lượng và tiến độ.

Việc theo dõi kết quả thực hiện các cam kết, nghị quyết sau chất vấn, kiến nghị sau giám sát; kiến nghị của cử tri; khiếu nại, tố cáo của công dân có lúc chưa thường xuyên.

Một số nghị quyết của HĐND tỉnh triển khai nhưng chậm đi vào cuộc sống, chưa phát huy hiệu quả.

Một số nghị quyết mới triển khai thực hiện trong thời gian ngắn bộc lộ những điểm không phù hợp cần phải điều chỉnh, bổ sung.

Từ cơ sở trên, PCT HĐND tỉnh - Lê Bá Phước cho biết HĐND tỉnh khóa VIII. rút ra 6 bài học kinh nghiệm sau:

Một, bám sát, tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy Đảng, cấp trên và các quy định của pháp luật là vấn đề có tính nguyên tắc trong hoạt động của HĐND.

Hai, biết kế thừa, phát huy các thành tựu, bài học kinh nghiệm của HĐND các khóa trước; luôn nêu cao tinh thần đoàn kêt, đổi mới mạnh mẽ, dân chủ thực sự, công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động. Đổi mới trước hết phải xuất phát từ tư duy nhạy bén và quyết tâm của Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND; được hiện thực hóa thành Đề án với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, đồng bộ và quyết tâm, quyết liệt thực hiện thành công.

Ba, quán triệt tư tưởng lấy dân làm gốc, gần dân, hiểu dân, lắng nghe dân, phục vụ dân là yêu cầu hoạt động của HĐND, các tổ chức của HĐND và từng đại biểu HĐND tỉnh. Gắn bó chặt chẽ, mật thiết với cử tri và nhân dân; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân góp phần tạo ra sức mạnh cho HĐND, bảo đảm để HĐND tỉnh bám sát sự vận động của đời sống kinh tế - xã hội, có những quyết sách đúng đắn, kịp thời, sát thực tiễn, hợp lòng dân. Đồng thời phát huy vai trò của các cơ quan thông tấn, báo chí, góp phần làm tăng tính công khai, minh bạch hoạt động của HĐND và làm “chiếc cầu nối” giữa cơ quan dân cử với nhân dân.

Bốn, quan tâm đúng mức đến chất lượng, cơ cấu họp lý của đại biểu HĐND. Lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND phải có đủ tiêu chuấn về trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm, đặc biệt là đối với các đại biêu hoạt động chuyên trách giữ vai trò là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động của HĐND tỉnh.

Năm, đề cao vai trò, trách nhiệm, đổi mới tố chức và hoạt động của Thường trực HĐND, các tổ chức của HĐND có ý nghĩa quyết định đến việc đảm bảo chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND; đồng thời gắn với việc đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy tham mưu, giúp việc HĐND tỉnh theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp, phục vụ hoạt động của HĐND.

Sáu, tăng cường phối hợp, hợp tác có hiệu quả với UBND, UBMTTQVN tỉnh, TAND, VKSND, các cơ quan, tổ chức liên quan là yếu tố tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần giúp HĐND tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời tăng cường trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng trong hoạt động giữa cơ quan dân cử các địa phương và giữa các cơ quan, tổ chức HĐND với nhau./.

Lộc- Nga- Mận

Chia sẻ bài viết