Tiếng Việt | English

25/08/2015 - 09:49

Long An: Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh-Một nhiệm kỳ với những kết quả nổi bật

Đảng bộ khối Các cơ quan tỉnh có 2.822 đảng viên đang sinh hoạt ở 61 tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ). Trong nhiệm kỳ 2010-2015, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy khối, các cấp ủy trong toàn Đảng bộ đã có nhiều cố gắng trong công tác lãnh đạo, đạt nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các mặt hoạt động.

Các cá nhân đang sinh hoạt trong Đảng ủy khối được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Thực hiện Nghị quyết (NQ) Đại hội Đảng bộ khối Các cơ quan tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010-2015 trong tình hình kinh tế thế giới suy thoái, KT-XH của đất nước còn nhiều khó khăn đã tác động đến tư tưởng của một số cán bộ, đảng viên và quần chúng. Trong hoàn cảnh đó, Đảng bộ khối đã kế thừa và phát huy những kết quả để lãnh đạo các TCCSĐ thực hiện tốt NQ. 

Giáo dục chính trị, tư tưởng đặt lên hàng đầu

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp ủy trong Đảng bộ khối đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; chủ động tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, quản lý, điều hành thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ về KT-XH, an ninh-quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh,..., góp phần hoàn thành các chỉ tiêu NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX.

Một trong những kết quả nổi bật của Đảng bộ khối chính là lãnh đạo cấp ủy cơ sở triển khai, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Được Tỉnh ủy chọn làm điểm trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hằng năm, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ đều xây dựng kế hoạch cụ thể về học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Qua thực hiện, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu,... có tác dụng tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Cùng với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, việc thực hiện NQ Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” cũng đã đạt những kết quả khích lệ, bước đầu lập lại kỷ luật, kỷ cương, có tác dụng cảnh báo và góp phần ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các hành vi tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, tạo tiền đề đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, đưa tự phê bình và phê bình trở thành công việc thường xuyên trong Đảng.

Hiệu quả từ 3 chương trình đột phá

Đại hội Đảng bộ khối Các cơ quan tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra 3 chương trình đột phá, kết quả thực hiện đã góp phần nâng cao chất lượng xây dựng Đảng, chất lượng nguồn nhân lực và hoàn thành các chỉ tiêu NQ phát triển KT-XH đã đề ra.

Chương trình đột phá của Đại hội Đảng bộ khối lần thứ IX về “Thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị” được Đảng ủy khối kịp thời xây dựng, triển khai sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng; cụ thể hóa bằng kế hoạch, NQ hằng năm sát với nhiệm vụ chính trị cơ quan, đơn vị và các chương trình đột phá, công trình trọng điểm của NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX.

Bên cạnh đó, chương trình “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cấp ủy cơ sở” đã tạo sự chuyển biến tích cực trong hoạt động của cấp ủy cơ sở, nhất là người đứng đầu đối với công tác xây dựng Đảng. Vai trò của cấp ủy ngày càng thể hiện rõ nét, công tác xây dựng nội bộ được quan tâm, thể hiện là trung tâm đoàn kết ở cơ quan, đơn vị. Trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã phối hợp Trường Chính trị xây dựng và triển khai chương trình, tài liệu bồi dưỡng tác nghiệp cho bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, tổ chức 18 lớp trung cấp chính trị với 757 học viên, giúp cho chất lượng cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 đạt chuẩn, góp phần nâng cao nhận thức và nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ cấp ủy viên ở cơ sở.

Cùng với đó, chương trình “Phối hợp phát hiện, đào tạo cán bộ, đảng viên trình độ cao” được cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị quan tâm cụ thể hóa, triển khai, tổ chức thực hiện gắn với Đề án công tác cán bộ của tỉnh giai đoạn 2011-2020 và những năm tiếp theo.

Xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh

Đảng bộ khối tập trung thực hiện các NQ của Đảng, chỉ đạo của cấp trên về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ; quan tâm củng cố, kiện toàn TCCSĐ phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị. Các TCCSĐ có nhiều cố gắng đổi mới về nội dung và phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.


Phó Bí thư Đảng ủy KCCQ tỉnh - Nguyễn Tứ Linh trao cờ cho 2 tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm (2009-2013)

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ khối được xếp loại trong sạch, vững mạnh 4 năm: 2010, 2011, 2013, 2014 (năm 2012, được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ); số TCCSĐ đạt trong sạch, vững mạnh khá cao, với 56,4% vào năm 2014, trong đó 20% đạt vững mạnh tiêu biểu; không có TCCSĐ yếu kém. Chất lượng đảng viên từng bước được nâng lên, kết quả đánh giá hằng năm có trên 97% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đạt và vượt chỉ tiêu NQ Đại hội đề ra. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trong Đảng bộ đã kết nạp được 785 đảng viên, đạt 196,3%, trong đó có 65,2% từ đoàn viên thanh niên. Hầu hết đảng viên mới kết nạp có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, thể hiện tốt vai trò đảng viên sau kết nạp.

Theo Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh - Hoàng Đình Cán, các cấp ủy trong Đảng bộ khối đã có những đổi mới về nội dung, phương thức lãnh đạo, xây dựng lề lối làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu được nâng lên. Hoạt động của cấp ủy bám sát nguyên tắc, quy chế, chương trình, kế hoạch; xác định những vấn đề trọng tâm, những vấn đề bức xúc để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Việc xây dựng NQ, chương trình, kế hoạch đổi mới theo hướng ngắn gọn, thiết thực, phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, có phân công cụ thể, dễ làm, dễ kiểm tra, dễ quy trách nhiệm; quan tâm xây dựng, ban hành NQ chuyên đề nhằm tập trung lãnh đạo các vấn đề quan trọng, khó khăn trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị./.

Tấn Lộc 

Chia sẻ bài viết