Tiếng Việt | English

11/01/2018 - 15:24

Long An đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Năm 2018, ngành nông nghiệp tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, đặc biệt là triển khai thực hiện hiệu quả Đề án Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong đó, chủ yếu xây dựng 4 vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao: Lúa, rau, thanh long và bò thịt, nhằm tạo bước đột phá phát triển của tỉnh đến năm 2020.

Mục tiêu năm 2018 của ngành là sản lượng lúa đạt 2,7 triệu tấn

Bên cạnh đó, ngành tăng cường liên kết sản xuất, mời gọi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn nhằm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững theo hướng liên kết “4 nhà” gắn với xây dựng nông thôn mới; coi trọng chất lượng, gắn sản xuất với công nghiệp chế biến và kết nối chặt chẽ với thị trường tiêu thụ nhằm nâng cao đời sống vật chất cho người dân. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng toàn ngành đạt 1,5%.

Mục tiêu của ngành: Sản lượng lúa đạt 2,7 triệu tấn, thanh long đạt 248.000 tấn, chanh 136.000 tấn, rau màu các loại 238.000 tấn, tổng đàn heo 200.000 con, tổng đàn trâu, bò 161.000 con, gia cầm 8,6 triệu con, tổng sản lượng thủy sản các loại 42.000 tấn.

Phát biểu tại Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2018, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Lê Văn Hoàng nhấn mạnh: “Thời gian tới, ngành cùng các đơn vị, địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho nông dân, nhất là triển khai ứng dụng công nghệ cao, áp dụng những tiến bộ kỹ thuật, thực hành sản xuất tốt vào sản xuất, tiếp tục tập trung quảng bá ứng dụng nhanh, rộng các loại giống cây trồng chất lượng cao; tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và Chương trình đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện Chương trình Đầu tư xây dựng và phát triển nông thôn mới; tiếp tục thực hiện đầu tư phát triển hệ thống thủy lợi gắn với phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu; tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông - lâm - thủy sản nhằm bảo đảm hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch năm 2018”./.  

Huỳnh Phong

Chia sẻ bài viết