Tiếng Việt | English

03/08/2015 - 11:30

Long An: Để nông dân làm giàu trên chính mảnh đất của mình

Qua nghiên cứu Dự thảo văn kiện Đại hội X Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, tôi nhận thấy, dự thảo được xây dựng công phu, chặt chẽ, có chất lượng, kết cấu, bố cục rõ ràng, có sức thuyết phục, thể hiện tính khoa học, nội dung có tính thực tiễn, khái quát cao. Những hạn chế, khuyết điểm được nêu trong dự thảo tương đối sát đúng, nhưng còn chung chung; cần đánh giá sâu, kỹ kết quả về những chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện trong nhiệm kỳ qua cũng như những mặt làm được và chưa làm được, nguyên nhân,...

Phần đánh giá 4 chương trình đột phá giai đoạn 2011-2015: Chương trình phát triển đồng bộ nguồn nhân lực-giải quyết việc làm-giảm nghèo; Chương trình đầu tư xây dựng và phát triển nông thôn mới; Chương trình huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông, điện, nước phục vụ phát triển công nghiệp; Chương trình khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường bền vững; theo tôi chưa thật cụ thể, chưa thể hiện hết những nỗ lực và những kết quả đã đạt của tỉnh ta.

Là nông dân nên tôi quan tâm nhiều đến việc phải tạo điều kiện cho nông dân làm giàu trên chính mảnh đất của mình. Do vậy, tôi tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ mới, với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, nông dân sẽ phấn khởi, yên tâm sản xuất với các chính sách thuận lợi. Bởi trong nhiệm kỳ qua, sản xuất nông nghiệp đã có bước phát triển tốt, sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản phát triển theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, với tốc độ tăng trưởng cao. Tuy nhiên, theo tôi, nền nông nghiệp của ta hiện nay vẫn sản xuất trên cơ sở bề rộng, chưa đi vào chiều sâu của chuyên canh, thâm canh theo tiêu chí kinh tế hàng hóa, vẫn còn tình trạng sản xuất manh mún, thiếu bền vững, chất lượng nông sản, an toàn thực phẩm chưa đáp ứng yêu cầu, phần lớn sản phẩm chưa có thương hiệu, cơ chế vận hành còn bất cập, thiếu gắn kết giữa sản xuất và chế biến, tiêu thụ,... Trong dự thảo cũng đề ra nhiều giải pháp, nhưng theo tôi, cần chọn những giải pháp ưu tiên để tạo ra bước đột phá, hiệu quả.

Tóm lại, vai trò nông nghiệp, nông dân, nông thôn có yếu tố quyết định cho sự nghiệp công nghiệp hóa theo hướng hiện đại của tỉnh trong thời gian tới, vì vậy, phải đánh giá đúng để có những giải pháp hiệu quả nhằm đạt mục tiêu đã đề ra./.

Phan Văn Trai

Chia sẻ bài viết