Tiếng Việt | English

15/07/2019 - 14:02

Long An: Họp trực tuyến với Chính phủ về tình hình triển khai Luật Quy hoạch

Sáng 15/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chủ trì phiên họp trực tuyến toàn quốc về tình hình triển khai thi hành Luật Quy hoạch, trọng tâm là tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch. Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út chủ trì điểm cầu trực tuyến tỉnh Long An.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út chủ trì tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Long An

Luật Quy hoạch được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 24/11/2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019.  

Phó Thủ tướng Chính phủ - Trịnh Đình Dũng cho rằng, Luật Quy hoạch lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam. Đây là căn cứ pháp lý để các cấp, các ngành lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và thống nhất trong hoạt động quy hoạch; là công cụ quan trọng giúp Nhà nước hoạch định, kiến tạo động lực, không gian phát triển, bảo đảm tính kết nối đồng bộ giữa quy hoạch cấp quốc gia với quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh. Từ đó, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của đất nước để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Bên cạnh đó, Luật Quy hoạch là công cụ pháp lý quan trọng đẩy nhanh việc thực hiện khâu đột phá chiến lược về phát triển hạ tầng. Đồng thời, loại bỏ các quy hoạch chồng chéo, cản trở đầu tư, phát triển, tạo rào cản gia nhập thị trường của doanh nghiệp, hàng hóa, dịch vụ đang gây khó khăn cho việc huy động các nguồn lực, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân.

Luật Quy hoạch cũng tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng trong huy động, tiếp cận cũng như phát huy tối đa các nguồn lực trong hoạt động đầu tư và phát triển.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cho biết, sau hơn 1 năm triển khai Luật Quy hoạch và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo và đạt một số kết quả nhất định.

Cụ thể, đã hoàn thiện thể chế quy hoạch, bảo đảm đồng bộ với Luật Quy hoạch và việc phổ biến, tập huấn Luật Quy hoạch; triển khai lập quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030 theo quy định của Luật Quy hoạch; thực hiện chuyển tiếp quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch.

Một số khó khăn, vướng mắc khi thực hiện Luật Quy hoạch cũng phát sinh. Đó là, từ khi Luật Quy hoạch được thông qua đến khi có hiệu lực thi hành có khoảng thời gian 13 tháng để thực hiện việc chuyển tiếp các quy hoạch và triển khai lập các quy hoạch cho thời kỳ 2021 - 2030 theo quy định của Luật Quy hoạch. Tuy nhiên, do việc chưa tập trung thực hiện nhiệm vụ chuyển tiếp quy hoạch và việc chậm ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Quy hoạch nên kết quả còn hạn chế. Đặc biệt là tổ chức triển khai lập các quy hoạch cho thời kỳ 2021 - 2030 chưa đáp ứng được tiến độ theo yêu cầu.

Tham gia thảo luận tại hội nghị, Bộ, ngành và địa phương tập trung thảo luận về các kết quả đạt được trong thực thi các quy định của Luật. Đồng thời, đại biểu nêu lên những vướng mắc, đề xuất các tháo gỡ khó khăn và thống nhất cách hiểu, cách lập quy hoạch nào trước, quy hoạch nào sau giữa quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành và quy hoạch tỉnh.  

Long An kiến nghị Chính phủ xem xét giải quyết cho bổ sung thêm 1 số khu công nghiệp, sau này các khu công nghiệp này sẽ được tích hợp vào quy hoạch tỉnh và quốc gia (ảnh chụp tại khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc)

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Nguyễn Văn Út cho biết, để thực hiện Luật Quy hoạch, UBND tỉnh đã báo cáo, xin chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy về việc lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040 và UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, chuẩn bị thành lập Hội đồng lập quy hoạch và tổ giúp việc của Hội đồng; đang ban hành để chọn đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch.

Tuy nhiên, việc tổ chức lập Quy hoạch tỉnh Long An thời gian qua chậm, lúng túng do chưa có hướng dẫn. Nay đã có Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của Bộ KH&ĐT, UBND tỉnh sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch tỉnh theo đúng thời gian quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện Luật Quy hoạch, Long An gặp 2 khó khăn, vướng mắc và kiến nghị Chính phủ, Bộ KH&ĐT sớm ban hành hướng dẫn liên quan đến việc tích hợp quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu, quy hoạch tổng thể cấp huyện vào quy hoạch tỉnh để các tỉnh có cơ sở thực hiện.

Đồng thời, Chính phủ, Bộ KH&ĐT có sự hỗ trợ, định hướng cho các địa phương trong việc lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch. Ngoài ra, do thời hạn phải hoàn thành việc lập quy hoạch quá gấp, Long An kiến nghị được xem xét, chỉ định thầu đơn vị tư vấn lập quy hoạch.

Ngoài ra, UBND tỉnh Long An và Bộ KH&ĐT báo cáo và đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho bổ sung vào quy hoạch khu công nghiệp Việt Nam một số khu công nghiệp nhưng do vướng Luật Quy hoạch nên Chính phủ chưa giải quyết. Long An kiến nghị Chính phủ xem xét giải quyết cho bổ sung, sau này các khu công nghiệp này sẽ được tích hợp vào quy hoạch tỉnh và quốc gia.

Kết luận tại phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, trước yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn hiện nay cũng như cho giai đoạn 2021 - 2030, đặc biệt là trong bối cảnh Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc, Luật Quy hoạch cần được triển khai một cách tích cực hơn, chiến lược hơn trên nhiều ngành, lĩnh vực kinh tế.  

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương cần khẩn trương, đẩy nhanh tiến độ và phải xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cấp, các ngành và địa phương. Từ đó, khẩn trương triển khai lập các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 bảo đảm tính liên kết, khớp nối; cung cấp các dữ liệu, hồ sơ quy hoạch liên quan và phối hợp trong việc nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong vận hành, khai thác và sử dụng chung./.

Mai Hương 

Chia sẻ bài viết