Tiếng Việt | English

11/08/2015 - 14:42

Long An: Nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu nông thôn mới

Sau hơn 4 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), Long An là tỉnh được ghi nhận, đánh giá cao về những kết quả đã đạt, với 28 xã đạt chuẩn NTM và số tiêu chí đạt bình quân/xã hiện nay là 13,7 tiêu chí. Phóng viên (PV) Báo Long An có cuộc trao đổi với Phó trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình XDNTM tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) – Lê Văn Hoàng về bài học kinh nghiệm từ phong trào XDNTM mà tỉnh đã đạt.


Lãnh đạo tỉnh trao Bằng Công nhận đạt chuẩn NTM cho xã Thanh Phú

PV: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX về Chương trình đầu tư xây dựng và phát triển NTM, hơn 4 năm qua tỉnh đã đạt những kết quả nhất định. Xin ông chia sẻ về những nét nổi bật qua thực hiện chương trình?

Giám đốc Sở NN&PTNT - Lê Văn Hoàng: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần IX đã xác định Chương trình đầu tư xây dựng và phát triển NTM là 1 trong 4 chương trình đột phá trong phát triển KT-XH của tỉnh. Chương trình đề ra 10 chỉ tiêu phấn đấu, đến cuối năm 2014, đã có 1 chỉ tiêu hoàn thành (số xã hoàn thành lập quy hoạch NTM); 2 chỉ tiêu vượt kế hoạch (số xã đạt chuẩn về cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt 191,6% và số xã có trên 70% ấp đạt tiêu chuẩn ấp văn hóa đạt 109%); 7 chỉ tiêu còn lại đã đạt từ 70% đến 85%. Dự kiến đến cuối năm 2015, tất cả các chỉ tiêu đều sẽ hoàn thành, trong đó có chỉ tiêu “36 xã đạt chuẩn NTM”.

Nét nổi bật qua thực hiện chương trình là kết cấu hạ tầng KT-XH nông thôn phát triển nhanh, nhất là hệ thống giao thông nông thôn, trường học, các thiết chế văn hóa-thể thao cơ sở... Từ đó tạo ra diện mạo mới cho khu vực nông thôn của tỉnh. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, việc tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp đang đi đúng hướng, một số cây trồng chuyển đổi có hiệu quả cao như: Thanh long, chanh không hạt, mè, rau an toàn,... Sự phối hợp giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong thực hiện XDNTM ngày càng hiệu quả, tạo sự thống nhất cao trong cả hệ thống chính trị.

PV: Thành quả quan trọng nhất trong phong trào XDNTM ở Long An thời gian qua là gì, thưa ông?

Giám đốc Sở NN&PTNT - Lê Văn Hoàng: Hiện nay, toàn tỉnh đã có 28 xã đạt chuẩn NTM, dự kiến đến cuối năm 2015 sẽ có 36 xã đạt chuẩn NTM, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, đây không phải là thành quả quan trọng nhất trong phong trào XDNTM của tỉnh thời gian qua. Theo tôi, thành quả quan trọng nhất chính là các địa phương trong tỉnh đã huy động được mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia XDNTM và vai trò chủ thể của người dân ngày càng được nâng lên.
Trong hơn 4 năm qua, toàn tỉnh đã huy động được khoảng 13.000 tỉ đồng, trong đó huy động từ người dân, doanh nghiệp khoảng 4.800 tỉ đồng (chiếm 36,9%). Có thể nói, những đóng góp của người dân, doanh nghiệp cho XDNTM là hết sức quan trọng trong điều kiện nền kinh tế suy giảm như thời gian qua. Đồng thời, thông qua đó tạo điều kiện cho người dân tham gia giám sát những hoạt động XDNTM ở cơ sở.

PV: Xin ông cho biết, trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo XDNTM tỉnh sẽ có những giải pháp gì để tiếp tục thực hiện Chương trình theo lộ trình và vừa nâng chất các xã đạt chuẩn NTM?

Giám đốc Sở NN&PTNT - Lê Văn Hoàng: Để đạt lộ trình đến năm 2020 toàn tỉnh có ít nhất 50% số xã đạt chuẩn NTM, trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo XDNTM tỉnh sẽ chỉ đạo cho các ngành, địa phương tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao tính tự giác, chủ động, sáng tạo của người dân và hệ thống chính trị các cấp trong quá trình tổ chức thực hiện XDNTM.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo sẽ tiếp tục rà soát và tham mưu ban hành đồng bộ các chính sách về XDNTM; kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo và bộ máy giúp việc các cấp; đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với XDNTM; huy động các nguồn lực xã hội để đảm bảo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

PV: Xin cảm ơn ông!

Phóng viên
 

Chia sẻ bài viết