Tiếng Việt | English

18/05/2017 - 11:48

Long An: Phát triển, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) có những đóng góp quan trọng đối với việc phát triển KT-XH và bảo đảm quốc phòng - an ninh, cải thiện đời sống người dân; thúc đẩy ứng dụng và đổi mới công nghệ của các ngành, lĩnh vực kinh tế, xã hội.

Nhiều kết quả đáng ghi nhận

Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Long An,... thời gian qua, hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh đạt một số kết quả quan trọng, nhiều nghiên cứu được ứng dụng, nhiều mô hình hiệu quả kinh tế được áp dụng vào sản xuất và đời sống.

Năm 2016, có 29 đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được triển khai thực hiện, gồm 21 đề tài cấp tỉnh và 8 đề tài cấp cơ sở. Trong đó, tổ chức nghiệm thu 10/21 đề tài cấp tỉnh và 8/8 đề tài cấp cơ sở.

Từ đó, có 25 mô hình được ứng dụng tại các địa phương, chủ yếu là trong sản xuất nông nghiệp; 4 kết quả từ 4 đề tài thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn được sử dụng để phục vụ giảng dạy và quản lý nhà nước các ngành như: Sở Công Thương, Sở Y tế, Trường Quân sự, Trường Chính trị.

Mô hình trồng nấm bào ngư tại huyện Tân Trụ

Năm 2017, triển khai 28 đề tài, dự án cấp tỉnh chuyển tiếp từ các năm trước; 10 đề tài, dự án cấp tỉnh mới triển khai; 6 đề tài cấp cơ sở chuyển tiếp từ các năm trước; 10 đề tài, dự án cấp cơ sở mới triển khai.

Hiện đang triển khai 4 đề tài, dự án cấp nhà nước: Dự án “Ứng dụng công nghệ sản xuất các chế phẩm sinh học từ hèm rượu, cám gạo, phân trùn quế phục vụ nông nghiệp tại tỉnh Long An”; Đề tài “Khai thác và phát triển nguồn gen giống lúa Nàng thơm Chợ Đào tại Mỹ Lệ, huyện Cần Đước, tỉnh Long An”; Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học sinh sản tạo bò thịt nhân bản”.

Đặc biệt Dự án “Ứng dụng công nghệ sản xuất phân phức hợp hữu cơ vi sinh từ bùn đáy ao nuôi thủy sản và rơm rạ cho các loại cây trồng chính của tỉnh Long An” đã xây và lắp đặt hoàn thiện dây chuyền sản xuất chế phẩm vi sinh và phân bón. Năm 2016, sản xuất thử nghiệm 3 tấn chế phẩm Fito-biomix dùng xử lý rơm rạ. Năm 2017, mục tiêu đạt 500 tấn phân hữu cơ vi sinh phục vụ các mô hình trồng lúa, thanh long, bắp lai, chanh, rau cho các mô hình thuộc chương trình đột phá theo Nghị quyết Ðại hội X Ðảng bộ tỉnh "Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp".

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 163/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về Chính sách khuyến khích, hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và đổi mới công nghệ đối với doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh, Sở KH&CN hỗ trợ 9 DN vừa và nhỏ thực hiện xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở; đăng ký chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy. Hỗ trợ 3 DN tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia. Năm 2016, Long An có 1 DN đoạt giải Vàng là Công ty Cổ phần Long Hậu; 2 DN đoạt giải bạc là Công ty Cổ phần Hiệp Phú và Công ty Cổ phần Cơ khí chế tạo máy Long An.

Long An: 3 doanh nghiệp nhận Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2016

Long An: 3 doanh nghiệp nhận Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2016 

Cập Nhật 02-04-2017

Ngày 02/4, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (CLQG) và Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương 2016.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 164/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về “Chính sách hỗ trợ chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ công nghệ” năm 2016, hỗ trợ áp dụng 11 kết quả nghiên cứu, điển hình: Nhân rộng mô hình chăn nuôi ứng dụng đệm lót sinh học; sản xuất nguồn nấm xanh Metarhizium anisopliae (Ma) và ứng dụng sản phẩm trong quy trình quản lý rầy nâu; mô hình ương từ bột lên giống và nuôi thương phẩm cá trê vàng,...

Năm 2017 xét duyệt, đưa vào hỗ trợ áp dụng thêm 14 kết quả nghiên cứu đã nghiệm thu.

Nhằm phát huy tài sản trí tuệ trong điều kiện hội nhập quốc tế, Sở KH&CN tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch số 3644/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch hỗ trợ xác lập, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm sáng tạo và nhãn hiệu tập thể trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, một số tổ chức, cá nhân được hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu điển hình: Đăng ký sáng chế cho máy ép sấy cám viên và máy bắt rầy; đăng ký giải pháp hữu ích máy phun thuốc liên hợp; dây chuyền rửa và xử lý bề mặt quả thanh long sau thu hoạch, máy băm dây thanh long. Đăng ký nhãn hiệu cho 50 nhãn hiệu của 39 tập thể, DN trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 2068/QĐ-UBND, ngày 24/5/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt “Đề án phát triển DN và thị trường KH&CN”, Sở KH&CN hỗ trợ DN, tổ chức thành lập DN KH&CN, tổ chức KH&CN. Trong năm, cấp giấy chứng nhận DN KH&CN tăng thêm cho 6 DN, 5 tổ chức KH&CN. Đến nay, toàn tỉnh có 9 DN KH&CN; 8 tổ chức KH&CN.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

Năm 2017, thực hiện chủ trương của UBND tỉnh về “Phát triển mạnh khoa học - công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (4.0) là yếu tố quyết định đến tăng năng suất lao động và sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa”, Sở KH&CN phấn đấu triển khai tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường hỗ trợ DN nâng cao năng suất, chất lượng và đổi mới công nghệ nhằm nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa; tham mưu ban hành mới quy định quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phù hợp với thực tiễn; triển khai giải pháp tăng năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP), tăng năng suất lao động và sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa; xây dựng cơ sở dữ liệu về KH&CN của tỉnh; vận hành và phát huy Quỹ Phát triển KH&CN, đồng thời triển khai vào thực tiễn cuộc sống các đề án, chính sách đã ban hành.

Lãnh đạo Sở Khoa học - Công nghệ và các đơn vị liên quan tham quan mô hình thâm canh bắp lai chuyển gen và ứng dụng phân hữu cơ vi sinh trên cây bắp vụ Đông Xuân 2017

Đặc biệt, hoàn thành Đề án xã hội hóa đầu tư, khai thác Trạm Nghiên cứu Ứng dụng KH&CN Đồng Tháp Mười theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, đáp ứng mục tiêu hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp trong và ngoài nước để xây dựng đầu tư Trạm Nghiên cứu Ứng dụng KH&CN Đồng Tháp Mười với hệ thống khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, mô hình mẫu về sản xuất nông nghiệp hiện đại, quy trình sản xuất theo chuẩn GlobalGAP, có cơ chế quản lý phù hợp và nguồn nhân lực đủ khả năng để vận hành, khai thác, phát huy hiệu quả, kết hợp xây dựng và khai thác thương hiệu, tổ chức đào tạo, tập huấn, đáp ứng các yêu cầu nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ phục vụ chương trình đột phá theo Nghị quyết Ðại hội X Ðảng bộ tỉnh "Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp".

Qua đó, góp phần thực hiện thành công mục tiêu chung của tỉnh năm 2017 về “Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu kinh tế, huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu tăng trưởng cao hơn năm 2016; thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm; phát triển nguồn nhân lực; đẩy mạnh đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển KT-XH; bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân; ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, chủ động đối phó với thiên tai; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh và trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước các cấp, thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính”.

Với chủ đề “Khoa học - Chìa khóa của tương lai”, Ngày KH&CN Việt Nam năm 2017 được tổ chức nhằm tiếp tục biểu dương và tôn vinh đội ngũ KH&CN; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các thành tựu nghiên cứu KH&CN đối với sự phát triển đất nước; nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của KH&CN; động viên thế hệ trẻ nghiên cứu khoa học, góp phần hình thành đội ngũ nhà khoa học trong tương lai.

Ngày 18/5/1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ đến dự và chúc mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ nhất Hội Phổ biến khoa học, kỹ thuật Việt Nam. Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh tổng kết những luận điểm quan trọng nhất về phát triển KH&CN ở nước ta, đồng thời giao nhiệm vụ vừa khó khăn nhưng lại vinh quang này cho giới trí thức KH&CN Việt Nam. Nhằm nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cộng đồng xã hội đối với sự nghiệp KH&CN nói chung, tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thống nhất chọn ngày 18/5 hàng năm là Ngày kỷ niệm KH&CN Việt Nam.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết