Tiếng Việt | English

16/07/2019 - 19:55

Long An triển khai quy chế phối hợp tăng cường quản lý đất công

Công tác quản lý nhà nước đối với đất công trên địa bàn tỉnh Long An thời gian qua được chú trọng, từng bước đi vào nề nếp. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy, việc quản lý, sử dụng đất công tại một số địa phương còn những vấn đề tồn tại, hạn chế.

Quản lý chặt chẽ đất lề đường hè phố.

Quản lý chặt chẽ đất lề đường hè phố

Những tồn tại này bao gồm việc chưa quan tâm đến việc đo đạc, cắm mốc ranh giới thửa đất để đăng ký vào hồ sơ địa chính; việc quản lý thiếu chặt chẽ để xảy ra tình trạng bị lấn chiếm; cho thuê không đúng thẩm quyền sử dụng đất công, không đúng mục đích hoặc bỏ hoang, không sử dụng.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Long An về Tăng cường quản lý sử dụng đất công trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1331/QĐ-UBND ngày 12/4/2019 về việc Ban hành quy chế phối hợp về quản lý sử dụng đất do nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh Long An. Quy chế nhằm chấn chỉnh việc quản lý sử dụng đất công và nêu cao trách nhiệm về quản lý, phối hợp sử dụng đất công có hiệu quả, hợp lý hơn trong thời gian tới.

Quy chế quy định rõ trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và Thanh tra tỉnh tùy chức năng, quyền hạn của mình trong việc quản lý đất công, đồng thời, các cơ quan có liên quan phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện quy chế này;...

Nguyên tắc quản lý và sử dụng quỹ đất công là khai thác sử dụng đất công phải đảm bảo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; đúng mục đích sử dụng đất và phải tiết kiệm hiệu quả việc quản lý sử dụng đất công. Đất công phải được đo đạc, cắm mốc ranh giới từng thửa đất rõ ràng, thống nhất ngoài thực địa, kể cả cắm bảng đất công công khai ngoài thực địa và phải thực hiện kê khai đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính, lập hồ sơ để quản lý theo quy định. Phân công trách nhiệm quyền hạn rõ ràng cụ thể giữa đơn vị chủ trì và đơn vị phối hợp.

Đất công là đất đã được thu hồi theo quy định tại Điều 64, 65 của Luật Đất đai 2013 đối với trường hợp giao cho tổ chức dịch vụ công về đất đai để quản lý, đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đối với trường hợp đất đã thu hồi lại từ đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn giao cho UBND cấp xã quản lý.

Đất công là đất đã được cơ quan nhà nước bồi thường, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất, các phần diện tích nhỏ còn lại của thửa đất đã được bồi thường nằm ngoài ranh giới quy hoạch của dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, kể cả đất đã được cơ quan có chức năng nhận chuyển nhượng.

Đất công là đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn gọi là đất công ích.

Đất bãi bồi ven sông, đất cù lao trên sông chưa sử dụng cũng là đất công.

Các loại đất khác do nhà nước quản lý./.

Minh Đăng

Chia sẻ bài viết