Tiếng Việt | English

28/07/2019 - 17:21

Long An yêu cầu các dự án đầu tư phải thực hiện công khai thông tin dự án

Thời gian qua, công tác thông tin các dự án đầu tư công và các dự án đầu tư ngoài ngân sách đã được triển khai nhưng còn rất nhiều hạn chế, nhiều chủ đầu tư không công bố thông tin dự án hoặc không cập nhật thông tin dự án, làm cho chính quyền địa phương và người dân rất khó giám sát thực hiện dự án.

Trong quá trình thi công các dự án, chủ đầu tư cần phải cập nhật thông tin đầy đủ, giúp chính quyền địa phương, người dân dễ dàng giám sát tiến độ thực hiện

Nhằm chấn chỉnh tình trạng trên, UBND tỉnh Long An vừa có văn bản chỉ đạo tất cả các dự án đầu tư (bao gồm đầu tư công và ngoài ngân sách) phải công khai thông tin dự án. Các bảng thông tin dự án phải được in và lắp đặt tại chân công trình bảo đảm mọi người dân đều đọc được thông tin theo qui định và bảo đảm mỹ quan. Việc xác định vị trí để lắp đặt các bảng thông tin dự án phải thống nhất với UBND cấp huyện.

Đối với các dự án đang triển khai chưa lắp đặt bảng thông tin dự án, UBND tỉnh yêu cầu chậm nhất đến ngày 30/8/2019 phải lắp đặt xong các bảng thông tin dự án theo chủ trương của UBND tỉnh; đối với các dự án sẽ triển khai, thời gian lắp đặt bảng thông tin chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày chủ đầu tư nhận được giấy phép thỏa thuận địa điểm đầu tư hoặc quyết định đầu tư.

Các bảng thông tin dự án phải có chỗ để cập nhật thông tin tiến độ thực hiện dự án, ghi rõ các khó khăn, vướng mắc nếu dự án thực hiện không đúng tiến độ. Nội dung thông tin dự án có vốn đầu tư ngoài ngân sách phải bảo đảm cung cấp thông tin với các nội dung chủ yếu như tên dự án; đại diện chủ đầu tư; qui mô dự án; vốn đầu tư; dự kiến tiến độ thực hiện dự án…/.

Sông Măng

Chia sẻ bài viết