Tiếng Việt | English

An Giang bố trí 427 công an chính quy về làm việc tại cấp xã

Công an tỉnh đã lựa chọn cán bộ cơ sở có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất và năng lực phù hợp để bố trí.