Tiếng Việt | English

10/01/2019 - 10:33

Năm 2018, hoạt động các tôn giáo tương đối ổn định

Sáng 10/01, Ban Tôn giáo tỉnh Long An tổ chức tổng kết công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo năm 2018; nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 4 tôn giáo lớn: Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao đài. Năm 2018, hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định, tuân thủ pháp luật. Đại đa số các chức sắc, nhà tu hành và tín đồ luôn chấp hành, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo thực hiện có hiệu quả, nhất là kịp thời tham mưu giải quyết tốt các nhu cầu chính đáng của các tổ chức tôn giáo. Các tổ chức này khi đến làm việc được quan tâm, hướng dẫn giải quyết các thủ tục đúng quy định.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Huỳnh Văn Thừng phát biểu tại hội nghị

Các tổ chức tôn giáo sinh hoạt cơ bản ổn định. Mối quan hệ giữa chính quyền và chức sắc, tổ chức tôn giáo ngày càng gắn bó hơn. Từ đó, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, làm cho lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước được nâng lên, góp phần phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh - Huỳnh Văn Thừng cho rằng, năm 2019, Ban Tôn giáo tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật vào cộng đồng dân cư, trong đó có chức sắc, chức việc và tín đồ các tôn giáo; thống kê chức sắc, cơ sở thờ tự trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Ban sẽ hướng dẫn và tạo điều kiện cho đại hội tôn giáo diễn ra thuận lợi và đúng quy định của luật pháp và luật đạo; giải quyết tốt các nhu cầu chính đáng của tôn giáo theo quy định của pháp luật và hiến chương của giáo hội;…/.

Song Nhi

Chia sẻ bài viết