Tiếng Việt | English

18/03/2019 - 19:50

Năm 2019: Long An phấn đấu có 40% hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch

Ngày 18/3, Chủ tịch UBND tỉnh -Trần Văn Cần, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Cảnh chủ trì cuộc làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và một số sở, ban, ngành, địa phương liên quan về việc nâng cao tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch trên địa bàn.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, toàn tỉnh hiện có 1.507 trạm cấp nước nông thôn (CNNT), cấp nước cho khoảng 171.685 hộ dân.

Kết quả điều tra bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đến cuối năm 2018, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 97,69%, hộ dân sử dụng nước sạch đạt 36,44%.

Năm 2019, tỉnh đưa ra mục tiêu tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt 40%

Năm 2019, tỉnh đưa ra mục tiêu tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt 40%. Để hoàn thành mục tiêu này, tỉnh có những giải pháp cụ thể thực hiện. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn gặp một số khó khăn nhất định về vốn, tiến độ một số công trình cấp nước còn chậm so với yêu cầu.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ban, ngành nêu một số giải pháp tháo gỡ: Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân cùng phối hợp thực hiện; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của từng đơn vị để dễ dàng phối hợp; kiểm tra, đôn đốc, sớm triển khai công trình,...

Chủ tịch UBND tỉnh Long An -Trần Văn Cần chỉ đạo tất cả các sở, ban, ngành, địa phương tập trung hoàn thành mục tiêu tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt 40% trong năm 2019

Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát kết quả thực hiện năm 2018, tiến độ các công trình, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch trên địa bàn,... một cách chính xác, trên cơ sở đó tập trung thực hiện trong năm 2019. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì làm việc với các sở, ban, ngành, địa phương về vấn đề cấp nước, thuận lợi cũng như khó khăn và có giải pháp cụ thể, báo cáo UBND tỉnh kịp thời để có giải pháp tháo gỡ.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tất cả các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường phối hợp, kiểm tra đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ các công trình cấp nước, cải tạo, nâng cấp các trạm cấp nước và phấn đấu hoàn thành mục tiêu cuối năm 2019, tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt 40% hoặc cao hơn./.

Châu Sơn

Chia sẻ bài viết