Tiếng Việt | English

02/01/2019 - 08:01

Năm mới, khí thế mới, động lực mới

Năm 2018 vừa kết thúc, để lại dấu ấn mạnh mẽ, toàn diện, đáng mừng trên tất cả lĩnh vực. Đặc biệt, chúng ta vô cùng phấn khởi khi chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 10,36%, vượt cao so với chỉ tiêu đề ra và cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Năm 2018 vừa kết thúc, để lại dấu ấn mạnh mẽ, toàn diện, đáng mừng trên tất cả lĩnh vực. Đặc biệt, chúng ta vô cùng phấn khởi khi chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 10,36%, vượt cao so với chỉ tiêu đề ra và cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Kết quả đó ghi nhận sự đoàn kết, nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Long An đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức, luôn năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện các nhiệm vụ. Những thành quả của năm 2018 để lại những bài học kinh nghiệm quý báu, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời, tạo đà và lực mới cho việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng, quyết định việc lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X. Kế thừa kết quả tích cực đã đạt trên các lĩnh vực và quyết tâm tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, đoàn kết, đồng thuận, nỗ lực đạt nhiều kết quả hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ, toàn Đảng bộ phấn đấu thực hiện mục tiêu năm 2019 là: “Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế của tỉnh, nâng cao chất lượng tăng trưởng; tập trung huy động mọi nguồn lực triển khai thực hiện đạt hiệu quả 2 chương trình đột phá và 3 công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh; tăng cường xã hội hóa trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; tiếp tục sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; giữ vững ổn định chính trị; củng cố quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh”.

Mỗi cán bộ, đảng viên cùng các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện đạt mức cao nhất các chỉ tiêu nghị quyết cấp ủy năm 2019. Cán bộ lãnh đạo, đảng viên cần đề cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương, nhiệt huyết, có tư duy đổi mới và hành động mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành, địa phương.

Tuy đạt kết quả cao trong năm 2018 nhưng chúng ta không được chủ quan, tự mãn, ngủ quên trên vòng nguyệt quế (như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước - Nguyễn Phú Trọng đã nhắc nhở). Toàn Đảng bộ tập trung thực hiện các giải pháp được Tỉnh ủy xác định, trước hết là nâng cao chất lượng tăng trưởng ngành nông nghiệp; tiếp tục cải thiện hiệu quả môi trường đầu tư; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn, trọng điểm. Tiếp tục tạo chuyển biến tích cực, tăng cường xã hội hóa các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Thực hiện tốt công tác cải cách và hiện đại hóa nền hành chính; phát huy vai trò giám sát, phản biện, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh,...

Với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Long An bắt tay ngay thực hiện Nghị quyết năm 2019 với quyết tâm lớn, nỗ lực cao, năng động, sáng tạo hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra./.

Long An

Chia sẻ bài viết