Tiếng Việt | English

14/06/2018 - 20:43

Nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền

Sau 3 năm triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh Long An nghiêm túc thực hiện, đi vào nề nếp và bước đầu đạt kết quả.

Thông qua hội nghị tiếp xúc cử tri, những phản ánh, ý kiến, kiến nghị của nhân dân được nắm bắt. Ảnh: Mai Nhã

Thông qua hội nghị tiếp xúc cử tri, những phản ánh, ý kiến, kiến nghị của nhân dân được nắm bắt. Ảnh: Mai Nhã

Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện đề án, chương trình phối hợp thông tin, tuyên truyền với các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan truyền thông ở địa phương nhằm kịp thời cung cấp thông tin: Tình hình đất nước; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chương trình, kế hoạch phát triển KT-XH của Trung ương và địa phương; phong trào thi đua yêu nước; gương điển hình tiên tiến trong các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì và phát động gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;...

Việc nắm bắt, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân - một trong những nội dung quan trọng trong việc đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của hệ thống MTTQ Việt Nam được thực hiện thông qua các cuộc họp dân ở khu dân cư, sinh hoạt đoàn thể, hội nghị tiếp xúc cử tri, ủy viên UBMTTQ Việt Nam các cấp, báo cáo của các tổ chức thành viên, các tổ tư vấn, sinh hoạt ban công tác Mặt trận, đơn, thư của công dân,... để phản ánh với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp xem xét, giải quyết.

Long An thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam” cùng lúc với việc triển khai thực hiện cải cách hành chính. Qua đó, việc cắt giảm một số văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của MTTQ đến cơ sở tạo sự đồng thuận trong triển khai và tổ chức các hình thức tuyên truyền giữa MTTQ và các đoàn thể, tránh chồng chéo, tập trung được nguồn lực, tiết kiệm kinh phí, thời gian tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao của cuộc sống, công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận còn một số hạn chế như việc nắm bắt, tập hợp, phản ánh ý kiến, nguyện vọng của người dân chưa được quan tâm đúng mức; sự phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận và các tổ chức thành viên đôi lúc chưa đồng bộ. Để khắc phục tình trạng này, đòi hỏi MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền; làm tốt công tác phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền giữa Mặt trận với các tổ chức thành viên, bảo đảm đồng bộ và hiệu quả.

Phát huy kết quả sau 3 năm thực hiện đề án cùng với thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên, tin rằng, công tác thông tin, tuyên truyền của các cấp MTTQ sẽ ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả, góp phần giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.

Như Uyên

Chia sẻ bài viết