Tiếng Việt | English

24/01/2019 - 08:41

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở

Hệ thống chính trị cơ sở có vai trò rất quan trọng trong việc tổ chức, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường đoàn kết toàn dân, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, huy động mọi nguồn lực phát triển KT-XH địa phương. Vì vậy, việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở luôn được coi trọng nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền và phát huy vai trò làm chủ của nhân dân.

Cùng với việc kiện toàn, sắp xếp tinh gọn bộ máy theo Đề án 02 của Tỉnh ủy đang được triển khai trong toàn tỉnh hiện nay, việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở đóng vai trò trọng yếu. Do đó, phải nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ. Xây dựng kế hoạch thật cụ thể về đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ thật sự hiệu quả, thiết thực, tránh lãng phí ngân sách. Định kỳ hàng tháng, hàng năm, thông qua việc đánh giá, nhận xét, phân tích chất lượng cán bộ, tiến hành rà soát, kịp thời điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ theo hướng thực chất, khả thi, bảo đảm tính kế thừa; đẩy mạnh đào tạo cán bộ theo chức danh, phối hợp thường xuyên Trường Chính trị tỉnh trong việc bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác và phương pháp xử lý tình huống; mạnh dạn tìm nguồn bổ sung cán bộ từ những trí thức trẻ có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực chuyên môn vào làm việc trong hệ thống chính trị cơ sở./.

Nguyễn Thị Minh

Chia sẻ bài viết