Tiếng Việt | English

20/07/2020 - 19:25

Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Trong cuộc đời và sự nghiệp cách mạng, Người là tấm gương tiêu biểu nhất về nêu gương. Ngày 25/10/2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành Quy định 08-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Quy định mang tính pháp lý, bảo đảm kỷ luật của Đảng gắn liền với tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Người đứng đầu là người chịu trách nhiệm về hoạt động của một cơ quan, đơn vị. Cơ quan, đơn vị mạnh hay yếu, đoàn kết hay mất đoàn kết đều do người đứng đầu, mà trên hết là sự nêu gương của người đứng đầu: Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tinh thần “đầu tàu” của người đứng đầu thể hiện ở tính tiên phong. Thực tế chứng minh, nơi nào người đứng đầu nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, nói đi đôi với làm thì ở đó, cấp dưới luôn tin tưởng, làm theo và hiệu quả công việc luôn cao. Ngược lại, mọi lời kêu gọi, hô hào của người đứng đầu sẽ trở nên vô ích, thậm chí phản tác dụng nếu bản thân người đó không gương mẫu, nói nhiều làm ít, nói không đi đôi với làm, nói một đằng làm một nẻo.

Muốn được cả tập thể tin tưởng, hết lòng vì kết quả chung, trước hết người đứng đầu phải làm. Thử nghĩ, một người chỉ biết hô hào, không làm được gì thì liệu có ai tin và làm theo không? Đã vậy, đến khi xét thi đua thì bao nhiêu danh hiệu đều giành về phần mình, cho rằng mình là người đứng đầu xứng đáng đạt danh hiệu, thì liệu cả tập thể có phục? Và khi tập thể không còn tin tưởng, tất nhiên hoạt động của cơ quan, đơn vị sẽ không thuận lợi và hiệu quả công việc sẽ không cao.

Trong công tác, người đứng đầu phải gương mẫu chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; luôn đề cao ý thức trách nhiệm; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; không lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm; chăm lo xây dựng và tăng cường đoàn kết nội bộ,… có như vậy mới xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh./.

Khắc Thanh

Chia sẻ bài viết