Tiếng Việt | English

10/10/2018 - 09:25

Kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng (14/10/1930 – 14/10/2018)

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng - Phát huy truyền thống, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ

Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, trải qua 88 năm hình thành và phát triển, công tác Tổ chức xây dựng Đảng luôn gắn liền với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng. Trong suốt chặng đường đấu tranh và xây dựng, truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh luôn được bồi đắp và phát huy. Qua từng giai đoạn cách mạng, công tác xây dựng Đảng về tổ chức của tỉnh có bước phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tự hào với truyền thống vẻ vang

Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX quyết định lấy ngày 14/10 hàng năm là ngày truyền thống của ngành Tổ chức xây dựng Đảng là sự ghi nhận, động viên, khích lệ của Đảng và Nhà nước và là niềm vinh dự, tự hào của đội ngũ những người làm công tác tổ chức của Đảng.

Cùng với truyền thống vẻ vang của ngành Tổ chức xây dựng Đảng cả nước, ngành tổ chức xây dựng Đảng Long An góp phần tích cực vào thắng lợi của 2 cuộc kháng chiến chống kẻ thù xâm lược, viết nên truyền thống Long An “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”, đóng góp xứng đáng vào sự trưởng thành, phát triển của ngành tổ chức xây dựng Đảng cả nước, cũng như trong phát triển KT-XH của tỉnh.

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3/2/1930, tỉnh có những chi bộ Đảng đầu tiên ở làng Đức Hòa, quận Đức Hòa, tỉnh Chợ Lớn với 7 đảng viên ban đầu. Các chi bộ được thành lập làm cơ sở hình thành Đảng bộ tỉnh Tân An và Chợ Lớn. Thời kỳ đấu tranh giành chính quyền, công tác tổ chức xây dựng Đảng và đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức thể hiện tinh thần cách mạng tiến công, tập trung giác ngộ quần chúng, xây dựng tổ chức, phát triển đảng viên, bố trí cán bộ cốt cán để lãnh đạo quần chúng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Từ những chi bộ cơ sở ban đầu, Đảng bộ 2 tỉnh Tân An, Chợ Lớn vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân đấu tranh với nhiều hình thức. Những đảng viên đi tiên phong trong phong trào phát động quần chúng đấu tranh cách mạng cũng chính là lớp người đầu tiên làm công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ sở đảng về chính trị. Thắng lợi của 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ là thắng lợi của đường lối chiến tranh “Toàn dân, toàn diện, trường kỳ và dựa vào sức mình là chính”, đó cũng là thắng lợi của công tác tổ chức xây dựng Đảng, của những cán bộ, đảng viên đã nêu gương sáng về tinh thần chiến đấu anh dũng, khắc phục mọi gian khổ, hy sinh, bám đất, bám dân để xây dựng lực lượng, củng cố, phục hồi tổ chức đảng.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy - Nguyễn Thanh Hải tặng giấy khen cho 3 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017. Ảnh: Hữu Bằng

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy - Nguyễn Thanh Hải tặng giấy khen cho 3 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017. Ảnh: Hữu Bằng

Sau ngày miền Nam giải phóng, thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, công tác tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh nhanh chóng giải quyết hàng loạt những vấn đề cấp bách: Xây dựng và củng cố hệ thống chính trị theo sự thống nhất của cả nước; xây dựng và củng cố các tổ chức Đảng, chính quyền và đoàn thể ở các cấp... Xúc tiến hợp nhất 2 tỉnh Long An và Kiến Tường trong kháng chiến thành tỉnh Long An hiện nay. Năm 1979, từ huyện Mộc Hóa thành lập các huyện Vĩnh Hưng, Tân Thạnh, Thạnh Hóa và huyện Tân Hưng... Đặc biệt, một chủ trương mang tính đột phá, có ý nghĩa chiến lược, quan trọng về KT-XH là “Tiến quân khai thác tiềm năng vùng Đồng Tháp Mười” của tỉnh. Để thực hiện chủ trương trên, Long An huy động sức người, sức của trong và ngoài tỉnh, tranh thủ sự hỗ trợ, đầu tư của Trung ương, tổ chức thành lập 5 Đoàn Bộ đội làm kinh tế thực hiện nhiệm vụ xung kích để khai hoang, phục hóa, khai mở tiềm năng và xây dựng vùng Đồng Tháp Mười thành vựa lúa của tỉnh và cả nước… Những thành tích đạt được và thành công trên có sự góp phần không nhỏ của ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh.

Phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong 88 năm qua, đặc biệt là 43 năm kể từ sau ngày giải phóng, ngành Tổ chức xây dựng Đảng ở Long An không ngừng đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị, tham mưu cho cấp ủy sắp xếp, kiện toàn tổ chức, xây dựng quy chế làm việc, tham mưu các chủ trương, giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ thể hiện qua việc thực hiện có hiệu quả các khâu trong công tác cán bộ từ tuyển chọn, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ, tăng cường quản lý giáo dục và rèn luyện đảng viên; chú trọng phát triển đảng viên nhất là ở những nơi khó khăn; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Do vậy, bộ máy của Đảng được đổi mới cả về tổ chức và cán bộ, chất lượng tổ chức đảng chuyển biến tích cực, đoàn kết nội bộ được củng cố; dân chủ, kỷ cương, kỷ luật được thực hiện tốt hơn; trình độ đội ngũ cán bộ ngày càng được nâng lên, chính sách cán bộ kịp thời, công tác phát triển đảng viên được quan tâm nhiều hơn, đội ngũ đảng viên không ngừng nâng lên về số lượng và chất lượng. Năm 1976, toàn tỉnh có 6.127 đảng viên và trên 300 tổ chức cơ sở đảng, đến nay có 612 tổ chức đảng và 45.797 đảng viên.

Phát huy truyền thống

Kế thừa và phát huy thành tích mà ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh đạt trong các nhiệm kỳ qua, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020) đề ra, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Tổ chức các cấp trong tỉnh không ngừng phấn đấu và nỗ lực tham mưu thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định, Điều lệ Đảng và nhiệm vụ do cấp ủy giao, đạt kết quả quan trọng: Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, thường xuyên theo định kỳ, từng bước đi vào nề nếp, thực chất hơn, chất lượng từng bước được nâng lên, trong đó lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo cơ bản để đánh giá cán bộ; từ đó góp phần phục vụ tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ.

Công tác quy hoạch cán bộ được tiến hành khá chặt chẽ, bảo đảm tính kế thừa và sự chuyển tiếp, phát huy dân chủ, công khai. Thực hiện tốt việc rà soát, bổ sung vào quy hoạch những nhân tố mới, có triển vọng phát triển; đồng thời đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ phẩm chất đạo đức kém, năng lực hạn chế; thực hiện tốt công tác quy hoạch cấp tỉnh và phê duyệt quy hoạch cấp huyện theo phân cấp quản lý cán bộ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn với công tác quy hoạch, bố trí và sử dụng cán bộ được thực hiện chủ động. Các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hàng năm được xây dựng và triển khai thực hiện khá tốt, có sự quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ theo hướng chuẩn hóa và chuyên sâu. Công tác điều động, luân chuyển cán bộ được thực hiện gắn với định hướng chuẩn bị nhân sự đại hội nhiệm kỳ tiếp theo. Thực hiện tốt việc bố trí, sắp xếp, kiện toàn, củng cố tổ chức, cán bộ cơ bản kịp thời, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Công tác chính sách cán bộ được tập trung quan tâm thực hiện kịp thời, đúng quy định. Công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực, tạo được lòng tin đối với cán bộ đến khám và điều trị bệnh,góp phần bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ ngày càng tốt hơn. Các huyện, thị xã, thành phố đều kiện toàn Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe và lập hồ sơ theo dõi, cấp sổ cho các đối tượng đủ tiêu chuẩn, triển khai đồng bộ, có hiệu quả việc kiểm tra sức khỏe cho cán bộ. Phối hợp với các cấp ủy, cơ quan liên quan triển khai thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ: Chính sách khuyến khích cán bộ đi học, cán bộ luân chuyển, chính sách đào tạo cán bộ dự nguồn; thực hiện tốt chính sách cho cán bộ nghỉ hưu trước tuổi theo quy định. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng làm tốt công tác nắm tình hình chính trị nội bộ trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt việc quản lý, khai thác hồ sơ, thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ cho công tác quy hoạch, bổ nhiệm và kết nạp đảng viên mới, đặc biệt là phục vụ công tác rà soát quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

Đặc biệt, trong 9 tháng năm 2018, công tác Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh tập trung vào việc tham mưu triển khai Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy về “Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Long An” theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)”. Qua triển khai thực hiện đạt kết quả bước đầu: Giảm 95 đầu mối (gồm 2 đầu mối cấp tỉnh và 93 đầu mối cấp phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tỉnh, UBND cấp huyện); giảm 72 trưởng phòng, 137 phó trưởng phòng và tương đương; giảm 121/813 đơn vị công lập; giảm 1.497 cán bộ không chuyên trách cấp xã, 1.235 người hoạt động ở ấp, khu phố.

Trong suốt 88 năm qua, đội ngũ cán bộ, nhân viên cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp không ngừng phát triển và hoàn thiện, giữ vững nguyên tắc, nắm vững quan điểm, chính trị của Đảng và yêu cầu nhiệm vụ, vượt qua khó khăn thử thách, không ngừng đổi mới, khách quan, trung thực, kịp thời tham mưu hiệu quả cho cấp ủy về tổ chức xây dựng Đảng, góp phần làm nên thành tựu chung cho tỉnh nhà.

Ôn lại truyền thống 88 năm qua, cùng với sự nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn của công tác Tổ chức xây dựng Đảng gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Long An. Có thể tự hào rằng ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh nhà suốt quá trình hình thành và phát triển đã có những đóng góp quan trọng trong kháng chiến cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần vào việc xây dựng Đảng bộ tỉnh lớn mạnh qua từng thời kỳ. Tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh nhà sẽ không ngừng nỗ lực, phấn đấu, tích cực, chủ động trong tham mưu, đề xuất thực hiện tốt công tác Tổ chức, cán bộ, đảng viên, chính sách cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng bộ tỉnh nhà trong sạch, vững mạnh./.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Long An-Nguyễn Thanh Hải

Chia sẻ bài viết