Tiếng Việt | English

31/07/2020 - 08:31

Kỷ niệm 90 năm Ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 – 01/8/2020):

Ngành Tuyên giáo của Đảng - Tự hào chặng đường 90 năm

Phát huy truyền thống vẻ vang qua 90 năm hình thành và phát triển ngành Tuyên giáo của Đảng, trên quê hương Long An “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”, các thế hệ những người làm công tác tuyên giáo không ngừng khắc phục khó khăn, đoàn kết, phấn đấu, đạt nhiều thành công trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, giữ vững vai trò của ngành trong công tác xây dựng Đảng, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Tự hào truyền thống, lập nhiều thành tích vẻ vang

Cách đây 90 năm, ngày 01/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam cho xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 1/8”, lên án chiến tranh đế quốc, kêu gọi giai cấp công nhân và các tầng lớp khác trong xã hội vùng lên chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô-viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Từ ý nghĩa của sự kiện này, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 01/8/1930 làm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cùng với sự hình thành và phát triển của ngành Tuyên giáo cả nước, trong giai đoạn đấu tranh giành độc lập dân tộc, ngành Tuyên giáo của tỉnh luôn lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho hoạt động, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, tích cực truyền bá đường lối cách mạng của Đảng, đưa phong trào cách mạng đến với nhân dân, trang bị nhận thức tư tưởng cho nhân dân đứng lên giành chính quyền thành công trong toàn tỉnh. Nhiều cán bộ, đội ngũ làm công tác tuyên giáo trở thành những tấm gương, điển hình tiêu biểu trong chiến đấu và trong công tác của toàn Đảng bộ.

Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, nhà báo trong dịp họp mặt đầu năm mới

Bước vào thời kỳ đổi mới cho đến giai đoạn hiện nay, đội ngũ cán bộ ngành Tuyên giáo không ngừng vươn lên cả về trình độ chính trị lẫn năng lực chuyên môn để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của đất nước, của nhân dân. Nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí của mình, ngành Tuyên giáo tỉnh luôn bám sát nhiệm vụ được giao, tập trung tham mưu cấp ủy chỉ đạo có hiệu quả công tác tư tưởng; trong đó, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là làm tốt công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, truyền thống cách mạng; củng cố và nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên, tổ chức nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ cách mạng, đưa nghị quyết, chủ trương của Đảng sớm đi vào cuộc sống. Công tác phổ biến, học tập, quán triệt và thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy được đổi mới với nhiều hình thức học tập sáng tạo, hiệu quả, từ khâu chuẩn bị, quán triệt đến thảo luận, viết thu hoạch; chủ động mời các báo cáo viên, chuyên gia có uy tín của Trung ương về báo cáo các chuyên đề, nghị quyết, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn tỉnh và cho các đối tượng theo quy định.

Ngành Tuyên giáo luôn chủ động phối hợp tham mưu các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực lý luận chính trị, thông tin, tuyên truyền, khoa giáo, lịch sử Đảng, văn hóa, văn nghệ,… Tuyên truyền, cổ động các phong trào thi đua yêu nước và các sự kiện quan trọng của tỉnh, đất nước. Tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề “nóng”, nổi cộm và bức xúc trong xã hội. Tổ chức công tác đấu tranh phê phán nhằm uốn nắn các quan điểm, nhận thức lệch lạc, đặc biệt là phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Với sự nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, tích cực đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao, ngành Tuyên giáo tỉnh Long An đã góp phần tích cực vào việc phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Song song đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và hệ thống tuyên giáo các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; kịp thời quán triệt thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy cho cán bộ tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở. Chỉ đạo từng tập thể, cá nhân xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên. Công tác thi đua, khen thưởng, đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm thực hiện tốt. Qua đó, đội ngũ cán bộ ngành Tuyên giáo của tỉnh hầu hết có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống giản dị, gần gũi, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất nội bộ; tự học hỏi, trưởng thành từ thực tiễn công việc, tận tụy, có tinh thần trách nhiệm cao, đảm đương được công việc được giao.

Tiếp tục phấn đấu, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà

Trong giai đoạn hiện nay, bên cạnh thuận lợi cơ bản, công tác tuyên giáo tỉnh nhà cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là công cuộc đổi mới và phát triển của đất nước, của tỉnh ngày càng theo chiều sâu và nâng cao chất lượng, đặt ra nhiều vấn đề mới cả về lý luận và thực tiễn; sự chống phá của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi; sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, Internet, mạng xã hội. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, cần nhận thức sâu sắc rằng: “Công tác tuyên giáo vừa phải đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, vừa chú trọng sự chủ động, sáng tạo vào điều kiện cụ thể của địa phương; phát huy sức mạnh của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị làm công tác tuyên giáo. Cấp ủy các cấp, trực tiếp là bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp làm công tác tuyên giáo”.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Đinh Ngọc Lâm tặng giấy khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Theo đó, thời gian tới, ngành Tuyên giáo tỉnh nhà cần tích cực tham mưu cấp ủy tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác học tập, quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện và sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Tăng cường công tác tổng kết thực tiễn gắn với nghiên cứu lý luận, trọng tâm là những vấn đề cấp bách đang đặt ra từ thực tiễn của quá trình lãnh đạo phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của địa phương, qua đó đề xuất cấp ủy các chủ trương, giải pháp nhằm giải quyết đạt hiệu quả. Tham mưu tốt việc đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng chính trị, dư luận xã hội, nhất là các vấn đề nóng, nhạy cảm, bức xúc phát sinh trong quá trình phát triển KT-XH của địa phương, kịp thời tham mưu các cấp ủy Đảng chỉ đạo xử lý. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, định hướng báo chí và dư luận xã hội đối với các vấn đề quan trọng, nhạy cảm, bức xúc, dư luận xã hội quan tâm để cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm, hiểu rõ, tạo sự đồng thuận. Phát huy vai trò tiên phong, nòng cốt của đội ngũ cán bộ tuyên giáo, nhất là các chuyên gia, cộng tác viên, đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan, báo chí, truyền thông và các hình thức tuyên truyền miệng, tuyên truyền đối ngoại, tuyên truyền trên Internet, mạng xã hội và các kênh truyền thông khác trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, làm thất bại các âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy tuyên giáo các cấp, nhất là cấp cơ sở theo Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII), chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Tuyên giáo tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, năng lực, uy tín để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong bối cảnh, tình hình mới.

Bên cạnh đó, năm 2020 là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Vì vậy, ngành Tuyên giáo các cấp cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong xã hội, phát huy dân chủ, tập hợp trí tuệ tham gia vào quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội thành công, đồng thời đưa nội dung nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 sớm đi vào cuộc sống.

Ngành Tuyên giáo của Đảng trải qua 90 năm trưởng thành và phát triển với sự dày công xây dựng của biết bao thế hệ tiền nhân, lập nên nhiều thành tích vẻ vang. Để tiếp nối truyền thống hào hùng đó, bằng những kinh nghiệm phong phú tích lũy được, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo của tỉnh nhà sẽ luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đưa công tác tuyên giáo tỉnh nhà tiếp bước đi lên vững vàng, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, xây dựng Đảng bộ Long An ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh

Chia sẻ bài viết