Tiếng Việt | English

10/01/2020 - 18:42

Ngành Tuyên giáo Long An tiếp tục làm tốt công tác định hướng tư tưởng, dư luận xã hội

Ngày 10/01, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều dự.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Phạm Văn Rạnh cho rằng, năm 2020 là năm cuối nhiệm kỳ Đại hội X Đảng bộ tỉnh, vì vậy, nhiệm vụ của ngành Tuyên giáo trong thời gian tới rất quan trọng

Năm 2019, ngành Tuyên giáo thực hiện tốt công tác tham mưu, hướng dẫn nghiệp vụ, bám sát tình hình thực tiễn; tích cực, chủ động, phát huy hiệu quả tuyên truyền, đề cao vai trò của nhân dân trong đóng góp đối với các Nghị quyết, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước để thực thi có hiệu quả trong dân.

Thực hiện tốt công tác định hướng tư tưởng, giáo dục truyền thống trong nhân dân; thường xuyên nắm bắt tư tưởng, tâm trạng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ngành tập trung nắm tình hình, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, nhất là công tác đấu tranh với những thông tin xấu trên internet, mạng xã hội. Tích cực tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị chuyên đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” nghiêm túc, chất lượng.

Ban Tuyên giáo các cấp tập trung tham mưu đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định của Đảng về nêu gương.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo các cấp trong tỉnh tích cực chỉ đạo, nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt thông tin, dư luận xã hội; đề xuất, giải quyết một số vấn đề phức tạp, nhạy cảm của đời sống xã hội; tham mưu, thực hiện có hiệu quả công tác thông tin đối ngoại và công tác phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa,…

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An - Đinh Ngọc Lâm tặng giấy khen cho đại diện các tập thể có thành tích trong công tác tuyên giáo năm 2019

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh ghi nhận, biểu dương những kết quả ngành Tuyên giáo đạt trong năm qua. Năm 2020 là năm cuối nhiệm kỳ Đại hội X Đảng bộ tỉnh - năm có ý nghĩa quan trọng quyết định hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đã xác định trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020; năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, vì vậy, ông yêu cầu ngành Tuyên giáo trong tỉnh tích cực tham mưu cấp ủy tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo; củng cố, nâng chất lượng hoạt động Ban Chỉ đạo 35; tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII); tham mưu, hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nâng cao khả năng dự báo, nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, cán bộ, đảng viên và những vấn đề dư luận xã hội quan tâm;…

Dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 12 tập thể đạt thành tích tốt, nổi bật trong công tác tuyên giáo năm 2019./.

Song Nhi

Chia sẻ bài viết