Tiếng Việt | English

17/12/2015 - 20:28

Ngày làm việc thứ 4 Hội nghị Trung ương lần thứ 13

Ngày 17/12, Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI bước sang ngày làm việc thứ 4.

Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường dưới sự điều hành của ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Hội nghị thảo luận về dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XI; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng.


Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Đầu giờ làm việc buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiếp tục làm việc tại Hội trường dưới sự điều hành của ông Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội.

Hội nghị nghe ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đọc tờ trình của Bộ Chính trị về thời gian, nội dung và chương trình Đại hội XII của Đảng.

Tiếp đó, hội nghị nghe ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương đọc tờ trình của Bộ Chính trị về dự thảo quy chế làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng và tờ trình của Bộ Chính trị về dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng.

Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ thảo luận về các nội dung vừa nêu./.

PV/VOV.VN

Chia sẻ bài viết