Tiếng Việt | English

11/11/2017 - 05:08

Nghị quyết của HĐND tỉnh Long An thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp và danh mục các dự án cần thu hồi đất

Theo Nghị quyết số 52/NQ-HĐND, ngày 26/10/2017 của HĐND tỉnh Long An, về việc thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện các dự án đầu tư và danh mục các dự án cần thu hồi đất, tổng mức ngân sách nhà nước cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trong năm 2017 của tỉnh Long An.

Nghị quyết đã quyết nghị thống nhất thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện các dự án đầu tư và danh mục các dự án cần thu hồi đất, tổng mức ngân sách nhà nước cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trong năm 2017 của tỉnh Long An.

Theo đó, danh mục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp với diện tích 63,12ha, để thực hiện 26 dự án trên địa bàn tỉnh Long An như sau:

Danh mục dự án cần thu hồi đất và mức vốn ngân sách nhà nước cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Long An trong năm 2017, như sau:

- Tổng diện tích đất thu hồi: 396,77ha.

- Mức vốn ngân sách nhà nước cấp: 66,79 tỉ đồng (nguồn vốn Trung ương là 13,80 tỉ đồng; tỉnh là 47,99 tỉ đồng; huyện là 5,00 tỉ đồng).

Mời bạn đọc bấm vào đây để xem chi tiết các phụ lục kèm theo Nghị quyết số 52/NQ-HĐND, ngày 26/10/2017 của HĐND tỉnh Long An./.

Đức Thuận

Chia sẻ bài viết