Trang bị hành trang vào đời

Trang bị kỹ năng sống cho trẻ là điều hết sức cần thiết. Bởi lẽ, nếu có đầy đủ kỹ năng, trẻ có thể tồn tại và phát triển ở bất cứ nơi đâu.