Tiếng Việt | English

Tuổi trẻ chung tay chống rác thải nhựa và túi nylon

Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh Long An sôi nổi triển khai các hoạt động góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên về bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa và thu gom, xử lý rác thải.