Tiếng Việt | English

Thanh niên Long An xung kích, sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng

Với chủ đề “Thanh niên Long An xung kích, sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”, Tháng Thanh niên năm nay, tuổi trẻ tỉnh nhà triển khai nhiều công trình, phần việc Thanh niên ý nghĩa.