Tiếng Việt | English

Tuổi trẻ xung kích xây dựng đời sống văn hóa

Thời gian qua, tuổi trẻ Long An “tích cực tham gia các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, nếp sống văn minh. Qua đó, góp phần giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.