Tiếng Việt | English

Thanh niên Điện lực Long An làm công tác xã hội tại Châu Thành

Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Long An phối hợp Điện lực Châu Thành tổ chức Chương trình an sinh - xã hội trên địa bàn huyện với hơn 60 đoàn viên thanh niên tham gia.