Tiếng Việt | English

Cần quan tâm hơn công tác Đoàn tuyến cơ sở

Thực hiện Đề án 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy, kể từ ngày 26/3/2018, Tỉnh đoàn Long An sắp xếp, tinh gọn còn 4 ban và 2 đơn vị trực thuộc.