Tiếng Việt | English

Ý thức chấp hành kỷ luật - nét văn hóa người lính

Nâng cao trình độ văn hóa, ý thức chấp hành kỷ luật của mỗi quân nhân có ý nghĩa quan trọng và là nền tảng cốt lõi trong xây dựng đơn vị vững mạnh.