Tiếng Việt | English

Hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế

Thời gian qua, các mô hình hợp tác xã, câu lạc bộ, tổ hợp tác thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế ngày càng phát huy hiệu quả.