Giáo dục tình yêu quê hương, đất nước cho học sinh

Giáo dục truyền thống lịch sử cho học sinh nhằm khơi dậy ở các em tình yêu quê hương, đất nước. Vì vậy, các trường tiểu học và THCS trong tỉnh xem đây là nhiệm vụ quan trọng.