Những sản phẩm sáng tạo “made in học sinh”

Việc học sinh nghiên cứu, tìm tòi, tạo ra những sản phẩm không chỉ giúp các em phát huy khả năng sáng tạo mà còn mang đến những ứng dụng thiết thực vào đời sống.