Nếu có 5 dấu hiệu này, chàng chỉ yêu bạn qua đường

Anh ta chỉ tìm bạn khi anh ta thấy cần chứ không ở bên bạn khi bạn cần anh ta. Đó là dấu hiệu rõ ràng nhất của sư tạm bợ.