Tiếng Việt | English

18/01/2016 - 09:11

Niềm tin và kỳ vọng

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng diễn ra từ ngày 20-1 đến 28-1-2016, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang hướng về Đại hội với tất cả niềm tin và kỳ vọng.

Niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng luôn mãnh liệt trong con tim của mọi người dân đất Việt. Điều này được thể hiện rất rõ từ sự đoàn kết một lòng, dưới sự lãnh đạo của Đảng đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, giành độc lập, tự do dân tộc. Tất cả đều nhờ ơn Đảng.

Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự lãnh đạo của Đảng luôn được khẳng định, cả dân tộc cùng tiến bước vì sự phát triển của non sông. Để Việt Nam có được như ngày hôm nay, sự lãnh đạo của Đảng luôn là nhân tố quyết định mọi thắng lợi. Nhìn lại 30 năm đổi mới với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, chúng ta càng tự hào về Đảng quang vinh. Những thành tựu đó tạo tiền đề, nền tảng quan trọng để nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Chuẩn bị bước vào giai đoạn phát triển mới, chúng ta thấy phía trước có không ít khó khăn, thách thức. Bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra vẫn tồn tại, nhất là nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới, nguy cơ “diễn biến hòa bình” của thế lực thù địch. Những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân. Đạo đức xã hội có mặt xuống cấp đáng lo ngại. Bảo vệ chủ quyền biển, đảo đứng trước nhiều khó khăn, thách thức lớn,... Những điều đó đã được Đảng ta thấy rõ và dự báo tình hình nêu trong báo cáo chính trị trình ĐH.

Tin rằng, với sự lãnh đạo của Đảng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhiệm kỳ mới sẽ có nhiều đột phá mới, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Mọi người con đất Việt hướng về ĐH với tất cả niềm tin và kỳ vọng, cùng đoàn kết một lòng đưa đất nước phát triển lên tầm cao mới, ngày càng khẳng định vị thế trên trường quốc tế./.

Từ Nguyên

Chia sẻ bài viết